Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

228 resultater
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
... ved Stampa) NGU (MSc - Setningsutvikling på Bryggen i Bergen; MSc – Aktsomhetskart for jordfallshull i Nordland, Inst. for ... underviser og/eller jobber med grunnvann på Universitetet i Bergen: Rannveig Øvrevik Skoglund Stein-Erik Lauritzen, ...
... i Bergens indre byområde er: - Forbrenning av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - ... - Tilkjørt sand Det anbefales at jordundersøkelsen i Bergen fører til følgende tiltak: - Data fra undersøkelsen legges til grunn ...
Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 1:250 000; sort/hvit; ...
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
Fossen, H. Thon, A. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; sort/hvitt; ...
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige Vinterkonferansen, som i år altså var lagt til Bergen. NGU på sin side var på plass med utstilling, med salg av bøker og ...
... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000. Norges geologiske undersøkelse)   Statens ... verdiene overstiger 100 Bq/m3. Som på Østlandet I Bergen er radonnivået blitt målt flere steder også tidligere. Derfor har ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ... i de skredutsatte områdene. Skredulykkene Bergen kommune er i ferd med å utføre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) ...
... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... deposit; the pollution history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) ...
... Volden, Tore 0800-3416 2003.058 På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for dette arbeid ligger i NGU Rapport 2002.102 der det ble ...
... O-75250 Boring frarådet. Vannforsyning bolig, Hop Bergen. ...
... 1971. Prosjektleder H. Håbrekke. Flymålinger Kartblad Bergen. ...
... så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ... å vurdere mulige løsninger på problemene. Bryggen i Bergen har siden 1979 vært en del av verdens kulturarv og alt forskningsarbeid ...
... 0800-3416 Mindre oppdrag skred 2005.088 Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ... Smørås. Forkortet. Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune ...
Uttak av borplass i båndede gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk. Forholdene synes gode, men det er en del forurensningskilder i området.
Ellingsen, Knut Bergen. Hydrogeologisk kart; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 23 (1978) ...
Jæger, Ø. Bergen. Sand- og grusressurskart.; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... deposit; the pollution history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson under forsvaret av si doktoravhandling ved Universitet i Bergen. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte ...
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. UiB ... etter møtet. Vi går samlet dit fra resepsjonen på Scandic Bergen City hotell kl 1300 (etter avslutningslunsjen for Vinterkonferansen). ...
... Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.043 Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ...
... Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.095 Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ...
... 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2010.040 De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket ...
Henriksen, Helge 0800-3416 92.139 Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har ... må det utføres nærmere undersøkelser. Grunnvann i Bergen, Os og Samnanger kommuner ...
... aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ...
... Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 ...
... permeabilitetsmålinger Hydrologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport. ...
Bergen. Magnetisk totalfelt 1970.0 - 1:250 000.; Bergen; 1:250 000; trykt i farger; NGU-rapport 1056 (1972) ...
... 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2008.069 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer ... 2005.080, "Hydrogeologisk modellering ved Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport", datert 18.11.2005. Overvåking av ...
... 2002.102 Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene ... (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har PCB-forurensede yttervegger. Dette står i konstrast til en lignende ...
... G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. På banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 anomalier bør ... Radiometriske målinger fra tog på Bergensbanen. Oslo - Bergen. ...
... samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfatta feltkartlegging, gravearbeid, intervju og ...
... planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av ...
... En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen viste at få av rapportene kunne dokumentere med prøver og kjemiske ...
... til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem på Askøy, Bergen jern og metall. ...
Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 anioner og 30 kationer. Den naturlige grunnvannskjemien så ut til å være svært stabil gjennom året med unntak av de redoks-sensitive elementene Fe og Mn som varierte tilfeldig. NO3 var den eneste parameteren som hadde en klar årstidsvariasjon i samtlige borebrønner.
... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4).

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.