64 resultater
... er vurdert for i alt 43 forsyningssteder i 12 kommuner i Aust-Agder. Dette gjelder: A-kommunene: Birkenes, Iveland, Lillesand, Moland, ... i egne GiN-rapporter til hver kommune. Grunnvann i Aust-Agder fylke ...
... 0800-3416 86.218 I samarbeid med Vegkontoret i Aust-Agder utførte NGU i 1986 en registrering av potensielle pukkforekomster i ...
... I september 1992 utførte NGU et maringeolosk tokt i Aust-Agder for å kartlegge skjellsandforekomstene fra Tromøya i sør til ...
... 0800-3416 89.027 Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder i 1988 representerte siste ledd i et undersøkelsesprogram for ... av SiC (svart og grønt). Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke, 1988 ...
... 84.077 Etter avtale med Miljøverndepartementet og Aust-Agder fylkeskommune, startet NGU i samarbeid med Fylkeskartkontoret i 1983 ... anbefales. Grusregisteret i Birkenes kommune, Aust-Agder 1984. ...
... A/S, ble en rekke kvartsitter befart og prøvetatt i Aust-Agder. To områder ble detaljkartlagt (målestokk 1:5000). Formålet med ... prøvetaking iverksettes. Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder Fylke, 1985. ...
To planlagte skytefelt i Evjeregionen er konsekvensutredet med bakgrunn i utnyttelse av industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av malm og pegmatitter. Det konkluderes med at økonomisk interesse stort sett knyttes til pegmatitten og at utbyggingen bare vil få konsekvenser for tilgjengelighet til drivbare pegmatitter.
... bruddene. Skavdalen kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke. ...
... er også foreslått. Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke. ...
... er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Aust-Agder fylke er kartleggingen utført av Ing. Vidar Tveiten A/S, Seljord. ... etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Aust-Agder fylke er det totalt kartlagt 107 lokaliteter. Av disse er det ...
... resultater fra undersøkelser av pegmatitt og kvartsitt i Aust-Agder sommeren 1987. Undersøkelsen er ledd i et ressursinventerings- ... er foreslått. Undersøkelser av kvartsitt og pegmatitt i Aust-Agder Fylke, 1987. ...
... for tettstedet Austad i Lyngdal kommune, Aust-Agder fylke ...
... undersøkelse av Bjellåsen kvarts-feltspatforekomst, Aust-Agder fylke ...
... vist på kart. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aust-Agder fylke 1985 ...
... til tettstedet Birkeland i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke ...
... vist på kart. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aust-Agder 1985 ...
... Diamantboringer i Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke ...
... til tettstedet Birkeland i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke ...
... undersøkelse av Kvarts-feltspatforekomster. Iveland - Evje, Aust-Agder fylke. ...
... Lidheia (Nygruva) kvartsfeltspat-forekomst, Evje og Hornnes, Aust-Agder fylke. ...
... Wolden, Knut 0800-3416 85.237 Grusregisteret i Aust-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for ... god på grunn av sprøtt grusmateriale. Grusregisteret i Aust-Agder. ...
... mye feltspat og kvarts igjen. Ljoslandsåsen, Iveland, Aust-Agder. ...
... av Hiåsen kvarts- og feltspatforekomst. Søndeled, Aust-Agder fylke. ...
... av Lauland kvarts-feltspatforekomst, Evje og Hornnes, Aust-Agder fylke. ...
... finnes på kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Aust-Agder; Aust-Agder; 1:250 000; trykket i sort/hvitt ...
Riiber, Knut Bergstrøm, Bjørn Aust-Agder fylke. Kvartærgeologisk kart; 1:250 000; trykt i farger; På kartet ...
... utført 1967. Prosjektleder H. Håbrekke. Flymålinger Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland. ...
... 3 m til ca. 40 m. Seismiske målinger Nesodden, Bygland - Aust-Agder. ...
... Diamantboringer i Lid Kvarts-feltspatforekomst. Evje, Aust-Agder. ...
... viss mektighet. Klepp kvarts-feltspatforekomst, Iveland, Aust-Agder. ...
... i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder. ...
... granittgang og Skavdalen pegmatittfelt, Iveland, Aust-Agder. ...
... langs aktuelle E-18 traseer mellom Nørholm (Aust-Agder) og Dyreparken (Vest-Agder) ...
... råstoff i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder. ...
... av Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje og Hornnes, Aust-Agder. ...
... i Sør-Norge: Befaring av Grimstad og Herefoss granitt, Aust-Agder. ...
... 0800-34161 97.143 Etter oppdrag fra Statens vegvesen, Aust-agder vegkontor, har NGU foretatt en kvartærgeologisk kartlegging langs de planlagte traseer for nye E-18 i sørvestlige del av Aust-Agder, mellom Grimstad og Dyreparken. Veitraseene er kartlagt på de ...
Ved store, arealkrevjande utbyggingsprosjekt i Norge, er det lovpålagt å gjennomføre arkeologiske undersøkingar i forkant. Dette for å kartleggje menneskets historie og bruk av området, før spora blir borte for all ettertid.
... raporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og ...
... rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.