34 resultater
... (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som ... i noen asfaltlag. I denne undersøkelsen er gammel og ny asfalt kontrollert for PCB innhold. Det er samlet inn 32 asfaltprøver, 10 ... Det er påvist lave PCB-konsentrasjoner i 3 av 32 prøver av asfalt fra Trondheim. Konsentrasjonene er lavere enn normverdien for ren jord ...
... sporet tilbake NGU samlet sist vinter inn prøver av asfalt og svevestøv i Elgeseter gate og på Omkjøringsvegen i Trondheim. ... på norske veger, er naturlig nok bruk av piggdekk på bar asfalt. Derfor fastslår rapporten, som nå legges fram, at redusert bruk av ...
... og partiklene i svevestøvet kan gi svaret. Analyser av asfalt og svevestøv Analyser av asfalt og svevestøv ...
... finner man ut om stein har kvalitet som holder til bruk i asfalt eller betong? Bruk av stein i asfalt og betong Bruk av stein i asfalt og betong ...
... ble foretatt som ledd i undersøkelsene etter god stein for asfalt-singel og pukk. Det ble boret i 4 forskjellige prøvefelt med 5 hull a 1 ...
... brukes til bygge- og anleggsformål, som for eksempel veier, asfalt og betong. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning (gjerne kalt ...
... til prosentsten for betong og tilslagsmateriale for asfalt og oljegrusarbeider, samt etterfølgende analysearbeid. Det er tatt 15 ...
... og forsterkningslag. Unntaksvis kan kravene for tilslag i asfalt på lavt trafikkerte veger (ÅDT<1.500) innfries. Ellers er materialet ...
... er til hinder for bergartens anvendelse til toppdekker i asfalt og til tilslagsmateriale i betong. Befaring av Oslo - Essexitt. ...
... en prøve har tilfredsstillende slitasjemotstand for bruk i asfalt på middels trafikkerte veger (ÅDT 2000-6000). Fire av områdene ...
... av tynnslip gir gode verdier som dekker krav for tilslag i asfalt og betong. Frie emneord: Tynnslip Forundesøkelse av steinforekomster ...
... denne prøveboringen viste at bergarten er godt egnet i asfalt. - Steinen var ikke slitesterk nok til norske ... Steinen losses i Amsterdam og brukes hovedsakelig til asfalt. På Gulestø, også i Bremanger, starter det franske selskapet ...
... lovlig andre steder. I tillegg fjernes opp mot 500.000 tonn asfalt fra norske veger ved fresing og bryting. Selv om mye av asfalten ... grusressurser for en rekke bruksområder. Gjenbruk av asfalt er tidligere stort sett blitt brukt som fyllmasse og som ubundet tilslag ...
... Oslo området. Frie emneord: Vegslitasje, Svevestøv, Asfalt Vegstøv i Trondheim - En analyse av mineralinnholdet i svevestøvet ...
... knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong. Kortreist stein har vært et samarbeidsprosjekt mellom ...
... for steinkvaliteten Den dekker kravene som tilslag til asfalt på veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) <1500 kjøretøyer ...
... som har omfattet flere typer asfaltdekker, gammel og ny asfalt samt vegoppmerking. Det er kun påvist PCB i 1 av 63 prøver, i tillegg ...
... bygge- og anleggsvirksomhet, eller som tilslag i betong og asfalt ved utbygging av veger, bygninger, jernbanestrekninger eller annen ...
... alle av bergarter med meget gode mekaniske egenskaper til asfalt. Mekaniske tester viser at bergartene er av meget god kvalitet (seig og ...
... hvis du setter en bøtte vann (liten overflate) på varm asfalt tar det lang tid å varme opp vannet.  Hvis du derimot tømmer vannet ...
... De seismiske bølgene trenger lett gjennom tykk asfalt, men trafikkstøy er mindre heldig: - Da får vi ingen svar. ...
... til vegformål. Den dekker kravene som tilslag til asfalt på veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) < 1500 ...
... er såpass god at den dekker de fleste krav som stilles til asfalt- tilslagsmateriale. Kvartsens farge er i høyeste grad positiv, da lyse ...
... Eyolf 0800-3416 2004.051 Frie emneord: Friksjon ; Asfalt ; Poleringsverdi (PSV) ; Slitasje ; Steinmateriale Delprosjekt 3 i ...
... altså sand, grus og knust fjell som brukes i veier, asfalt og betong. Det er beregnet at hver innbygger i Trondheim bruker ca. 10 ...
... men i urbane strøk er store deler av overflaten dekket med asfalt og andre tette materialer. Store regnskyll i slike områder treffer ...
... prøvde å skjule den gamle brosteinen under lag på lag med asfalt er definitivt over. I dag brukes brostein aktivt i byfornyingen. ...
... fraværende i byer og tettbebygde strøk. Tette flater av asfalt og betong hindrer naturlig infiltrasjon av vann. Den fysiske endringen ...
De skal dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den "moderne Jorden".
... nær Kolvereid. Den dekker kravene som tilslag til asfalt på høyt trafikkerte veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) ...
... kalkstein/marmor brukes som hvitt fyllstoff i alt fra asfalt til kunstpapir. Papirindustrien er den største konsumenten av disse ...
... fra tunelldriving, kortreist stein , resirkulering av asfalt og urban mining . Grønn økonomisk vekst Innovasjon er ...
... tas ut bergarter som egner seg som pukk og som tilslag til asfalt. Geologiske kart er helt vesentlig for kommuner i forhold til ...
... : Fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i asfalt- og betongblandinger. U rtid : Tidsrommet fra jordens ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.