61 resultater
... samling av informasjon om de viktigste mineralforekomstene i Arktis. Sammenstillingen viser hvor stor rolle mineralindustrien har spilt i de ... tanke på gruvedrift. Produksjon av metaller fra gruver i Arktis representerer en stor del av verdens produksjon. Leting i både ...
Noen av verdens største malm- og mineralforekomster ligger i arktiske strøk, og det pågår omfattende letevirksomhet innen dette området.
- Gjennom et stort internasjonalt kartleggingssamarbeid i Arktis, har vi nå oppnådd en felles forståelse for geologien i området, ... to geofysiske kart, og en oversikt over mineralressursene i Arktis. Utgaven, som nå er lagt fram, er godkjent av den internasjonale ...
... geologiske arkiver og nasjonale etater i alle grenseland til Arktis, opplyser Morten Smelror. Smelror er administrerende direktør i ... geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Når Arktis skal forenes, blir arbeidet utvidet til også å gjelde Danmark, USA og ...
... Mange gode grunner MAREANO er på forskningstokt i Arktis for å samle inn informasjon om havbunnen, i form av videofilmer og ... våre forskere har nylig vært på et maringeologisk tokt i Arktis med FF "G.O Sars". Her er deres historier, presentert som toktdagbøker ...
... Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn kunnskap" ... - Dette er et stort prosjekt med en rekke toppforskere på Arktis involvert. Vi er svært glad for å bli framhevet på denne måten, sier ...
... Polhavet, kan også ha betydning for videre klimaforskning i Arktis.  Ubeskrevet I følge en artikkel fra Cage - senter ...
... FØRSTE MØTE: Det første seminaret om Cirkum-Arktis ble arrangert i russiske St.Petersburg i januar 2006. Fra høyre Richard ... under paraplyen "Atlas over geologisk kartlegging av Cirkum-Arktis i målestokk 1:5 million". Området som skal sammenstilles strekker seg ...
... millioner år har vi hatt sjøis - som den vi ser i dag - i Arktis. I vår levetid kan vi oppleve at den blir borte. Den nye rapporten fra ... UTBREDELSE: Slik er sjøisutbredelsen i Arktis i dag, med linjer som i tillegg markerer utbredelsen i 2007 og ...
... millioner år har vi hatt sjøis - som den vi ser i dag - i Arktis. I vår levetid kan vi oppleve at den blir borte. Den nye rapporten fra ... universitet. Slik er sjøisutbredelsen i Arktis i dag, med linjer som i tillegg markerer utbredelsen i 2007 og ...
... mellom fire og fem millioner år siden lå sjøisgrensen i Arktis mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse, som den vi ser ... til å forbedre framtidas klimamodeller. Ny viten om is i Arktis styrker klimamodeller Ny viten om is i Arktis styrker klimamodeller ...
... etter bevis for biologisk liv i sedimenter på havbunnen,i Arktis fant vi ut at mellom de isdekkede havene og iskappene på land må det ... kontinentene og havet under siste istid. En oase i Arktis opprettholdt marint liv i siste istid ...
... kontinentalt isvolum og metanutslipp fra havbunnen i Arktis, opplyser Tobias Himmler, forsker ved Norges geologiske undersøkelse ... i betraktning for å avgjør naturlig dyphavs-metanutslipp i Arktis, sier NGU-forsker Tobias Himmler. Forskningsarbeidet ble gjort i ...
... undersøking (NGU) leier SciencePub, eitt av dei store Arktis-prosjekta. Til saman ni institusjonar er med i dette samarbeidet, som skal sjå på naturlege klima- og miljøendringar i Arktis og menneska si tilpassing til desse endringane. - SciencePub skal ...
... og sammenstille data om mineralressurser over hele Arktis nord for 60°N. Gjennom god ledelse og en imponerende redaksjonell ... med detaljert informasjon og data om mineralressurser i Arktis. Jeg er trygg på at jeg har hele NGU med meg når jeg vil rekke en ...
... skal vi granske kontinentalskorper gjennom Atlanterhavet fra Arktis til Antarktis, sier forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske ... metoder og modeller skal skaffe til veie ny kunnskap fra Arktis til Antarktis. Leter etter olje i Atlanterhavet Leter etter olje i ...
... de neste fire årene skal fjernforbindelsen mellom klimaet i Arktis og utviklingen av den indiske (øst-asiatiske) og den australske ... i prosjektet 'pliosen fjernforbindelse mellom klimaet i Arktis og monsunberørte asiatiske områder' fant sted på National Center for ...
... og har lang erfaring med prosjektledelse for forskning i Arktis. Internasjonalt samarbeid Å forske i Polhavet er svært ... på 11.4 millioner kroner fra Utenriksdepartementet gjennom Arktis 2030-programmet til å drive prosjektet. Hvert enkelt tokt til Polhavet ...
... er den nylig publiserte oversikten over mineralressursene i Arktis. Her presenteres informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ...
... klimaet, og særlig endringer i sjøisens utbredelse i Arktis, med monsunutviklingen i Asia (Det indiske hav, Det arabiske hav og ... etterlevninger fra marint plankton i kjerner fra Arktis (Ocean Drilling Project (ODP) 911A og 910C). Disse kan fortelle om ... klima og finne sammenhenger mellom klimautviklingen i  Arktis og de monsunberørte områdene i Asia. Forskningsfokus ...
... videre diskusjoner og arbeid. Eksotisk feltarbeid i Arktis inngår i CAGE-prosjektet. Foto: Thomas A. Brown, Simon T. Belt ...
... naturlige klimavariasjoner gjennom siste istid. Avtale i Arktis TOPPMØTE. Prins Albert og kronprins Haakon på veg ut av ... mellom sin egen Prins Albert Stiftelse og Universitetet i Arktis. FORSKERE: Eiliv Larsen og Aurelien van Welden er to av NGUs ...
... metan kan finnes under alle hav, men at det trolig er mye i Arktis. CAGE skal drive pionerforskning på gasshydratene. Med Institutt ... varmer opp både atmosfæren og havene. Spesielt i Arktis er havvannet blitt varmere. Hvor stabile metanhydratforekomstene under ...
... Norden har fått konferansen i 2008, er det som nå skjer i Arktis. - Det er allment antatt at Arktis er et område med betydelige oljeressurser. Vi kommer til å møte mange ...
... - Både NGU og UNIS har stor aktivitet i Arktis. Avtalen skal styrke det geofaglige samarbeidet, øke kunnskapsbasen i Arktis og komme norsk polarforskning til gode, sier administrerende direktør ...
... / Integrert kartlegging av havbunnen og økosystemer i Arktis - Mareano-programmet / Byjord - en giftig historie / Grunnvann i Norge - ...
... og miljøutfordringer i polarområdene. Presset på Arktis, Barentshavet og resten av nordområdene øker, fastslår ... : Avd. dir. Morten Smelror Cirkum-Arktis I forlengelsen av det russiske samarbeidet, skal det også lages en ... den felles kunnskapen landene i nord har om områdene rundt Arktis. Både USA, Russland, Canada, Norge, Sverige og Finland deltar i ...
... som skal se på de naturlige miljø- og klimaendringene i Arktis de siste INTERESSERT: Eventyrer, polfarer og ... i Oslo presenterte han en stand som viste isutbredelsen i Arktis på tre tidspunkt de siste 100.000 år. Et kart, isdekker av isopor, ...
... med USA, Canada og Russland om utgivelse av et kartverk over Arktis, med sammenstillinger av data om geologi, geofysikk og mineralressurser. ... anledning for å revidere og oppdatere kartene rundt Arktis, sier han. Det andre aspektet er knyttet til mineralressursene og ...
... Soma Baranwal frå NGU - har undersøkt korleis isdekket i Arktis har reagert på endringar i klima i den geologiske perioden frå 5,3 - ... varmare jordklode. Studiet viser at det i store delar av Arktis var ein isfri periode fram til for cirka fire millionar år sidan. Ulike ...
... nordområdene er stor, og triasperioden er helt sentral i Arktis. I motsetning til områder ellers i Europa, er store deler av triaslagrekka i Arktis marin. Det er disse lagene som kan representere oljeproduserende ...
... 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2005.045 Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt ...
... T. 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i ...
... summeres en stor mengde kunnskap og data om det vidstrakte Arktis. Geologien i området er rikt illustrert med naturbilder, og en ...
... aktiviteter ved NGU forsker på klima- og miljøendringer i Arktis og subarktiske områder i Norge, Russland, Norskehavet og i ...
... er at det varme vannet strømmer opp Atlanteren til Arktis, blir nedkjølt, synker ned og strømmer mot sør igjen. Et scenario er ...
... viktig å lære mer om de naturlige klimaendringene i Arktis, sier Larsen. I prosjektet SciencePub spør forskerne seg blant ...
... vil gå med til å ferdigstille prosjekt i Barentshavet og Arktis. Jeg er gjesteredaktør for et spesialnummer av Journal of Geodynamics om Arktis og medredaktør på et russisk tektonostratigrafisk atlas, forteller ...
... Denne modellen viser hva som skjer når is smelter i Arktis. - Et spennende, lærerikt og interessant samarbeidsprosjekt, ...
... av ferskvannspulser som ledes gjennom Framstredet fra Arktis. Arbeidet er spesielt interessant fordi det viser at relativt hyppig ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.