Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

87 resultater
... tiltak mot forurensning bedre beslutningsgrunnlag i arealbruk mer effektiv saksbehandling høynet kvalitet på ...
... nye  utfordringer og potensielle konflikter med hensyn til arealbruk. Det planlagte parkeringsanlegget under Olav Tryggvasons gate er et ... i byutviklingen,  til klimatilpasning, energi- og arealbruk. Men vi møter også utfordringer og konflikter i forhold til ...
... Enten for å beskytte brønnene med tanke på annen arealbruk, eller ved å bruke opplysninger fra boringer til å forutsi ...
... og i kommunal sammenheng når det kommer til arealbruk. Innføring av EUs Rammedirektiv for vann i Norge krever en bedre og ... arealdisponering som kan påvirke grunnvannet Arealbruk og byggetiltak (herunder brønnboring) skal ivareta bruk og vern av ...
... ta riktige beslutninger ved areal- og miljøplanlegging/ arealbruk. NGUs kunnskap om norske løsmasser er tilgjengelige som kart, ...
... til akseptkriterier for PCB-forurenset grunn ved ulike arealbruk (mest følsom, følsom og ikke følsom). Grunnlaget for kriteriene er ...
Her finnes tilleggsopplysninger for NGU-rapporter om sand, grus og pukk som går på totalt og utnyttbart volum og klassifisering av forekomster.
... og anleggsvirksomhet. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, driftsforhold, produsenter, kvalitet og hvor viktige ...
... koblet sammen med både mutingsrettigheter og informasjon om arealbruk som verneområder og nasjonalparker, opplyser forsker Morten Often ...
... overstiger anbefalte kvalitetskriterier for jord med følsom arealbruk, som på lekeplasser og i barnehager, må den øverste halve meteren ...
... lavt i finfraksjonen. Lite av forekomstene er båndlagt av arealbruk som kan skape konflikt for masseuttak. En mer detaljert undersøkelse ...
... undersøkelser og i gruppe 3 undersøkelser ved endret arealbruk. Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn. ...
... 2007.014 Forkortet: Med tanke på fremtidig arealbruk og planer om ny kommunedelplan for Tempe, Sluppen og Sorgenfri, er ...
... Her er materialets kvalitet samt forekomstenes arealbruk, mektighet og volum tatt med. Resultater: 55 forekomster er ...
... som kilde til dikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... lokaliteter i gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). For 7 av lokalitetene i Gruppe 2 er det uavhengig av denne ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... Rapporten inneholder også orienterende resultater m.h.t. arealbruk og kvalitet mhp. veg- og betongformål. Grusregisteret i Rennebu ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... er behov for videre undersøkelser, men ved eventuelt endret arealbruk bør en ta hensyn til mulig forurensninger i sedimentene langs ...
... som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc. Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i ...
... står fortsatt svakere enn naturvern og annen arealbruk. Samtidig må vi sikre tilgang til ny kompetanse og økt kapasitet i ...
... jordforurening i Orkdal med særlig fokus på mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til sammen 61 prøver ... i 3 prøver i forhold til SFTs normalverdi for mest følsomt arealbruk. Jordforurensning i Orkdal ...
... da dette som regel fører til økt kapasitet. Ut fra dagens arealbruk ser det ikke ut til å være noen betydelige forurens- ningskilder i ...
... egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med ...
... kubikkm. sand og grus. Høyt finstoffinnhold og konflikt i arealbruk gjør at den utnyttbare mengden ligger langt lavere. Grus er det lite ...
... egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med ...
... i Lillesand kommune, men for finkornige masser og annen arealbruk gjør den utnyttbare delen betydelig mindre. Grusregisteret i ...
... egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med ...
... lokaliteter. I tillegg er det inkludert informasjon om arealbruk, kommuneplaner, transport infrastruktur og verneplaner for disse ...
... egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.