18 resultater
... Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ressursvurdering av bergartens pukkpotensiale. En kan skille mellom to varianter av anortositt; primær fiolettbrun anortositt og omdannet hvit anortositt. ...
... har vært å kartlegge forekomsten av omdannet hvit anortositt som del av den regionale ressurskartleggingen innenfor anrotosittene i Rogaland Anortosittprovins. Omdannet anortositt er velegnet for pukk på grunn av sine fremragende tekniske ...
... Et av de mest interessante områdene med labradoriserende anortositt ligger ved Nedre Furevatnet nord for Hellvik. Det er her et ... med overføring til økonomiske kart. Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland ...
... Egersund og Ogna opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Denne typen har ... avsluttes tidligst 2003. Natursteinsundersøkelser i anortositt mellom Egersund og Ogna: status 2001 ...
... I området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvor feltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at ... på naturstein. Natursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003 ...
... på anortosittenes farge. Den vestlige delen består av lys anortositt, som har endel mindre partier med mørkere anortositter. Den østlige delen av feltet er en rød-rosa anortositt. Grensen mellom den lyse og rød-rosa tolkes som tilnærmet ...
... Spesielt ble arbeidet konsentrert om forekomster av anortositt med fargespill (labradorisering). Rapporten konkluderer med at det ... interesse. I prioritert rekkefølge er dette: 1) Brunrød anortositt med fargespill i Egersund-Ogna massivet (Hellvikområdet), 2) ...
... Disse to områdene domineres av grovkornet primær anortositt som er brunlilla på farge. Det siste området, Ostervikknuten, ... da det inneholder større mengder av omvandlet/hvit anortositt. I områdene Røyrfeddalen og Immersteinfjellet er det boret, ... fra Immersteinfjellet viser egenskaper tilsvarende primær anortositt i steinbruddet, og kan følgelig anvendes som tilslag i asfaltdekker ...
... "Egersundsfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. ... har gitt opphav til forekomster av omdannet anortositt, blant annet en forekomstene det drives på i Rekefjord. Under ... naturstein er det fattet interesse i områdets mangeritt, anortositt uten fargespill som blokk, samt anortositt til andre formål slik ...
... "Egersundfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. 920 ... og ilmenit/magnetitt/apatitt i flere av bergartene, 2) anortositt som pukk, naturstein og industrimineral, 3) hvit (omdannet) ...
... Terje Kjølle, Idunn 00-3416 Kartlegging av anortositt for Granit-1893 2002.109 Rapporten omhandler detaljert ... av Ulvhusområdet, et område med labradoriserende anortositt ca. 3 km nord for Hellevik i Hå kommune. Kartleggingen ble foretatt ...
... er ca. 930 millioner år gammel og omfatter flere anortositt-massiver, den lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen og sene ... Denne ligger i en uregelmessig traustruktur over både anortositt-massivene og gneisene i den nordøstlige del av provinsen. Over ...
... og Ogna, hvor det opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Kartleggingen i ... berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli publisert i en ...
... og grenseforholdene mellom attrakriv og ikke-attraktiv anortositt er svært kompli- serte. Det anbefales å innrette driften slik at ...
... tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært ... Grensene mellom 1) granittisk gneis og noritt og 2)noritt og anortositt kan utgjøre svakhetssoner. Grensene er skarpe, og eventuelle ...
... i Eigersund og Sokndal består av bergarten anortositt og er klassifisert som nasjonalt viktige. Det har derfor stor ...
... program. I den vestlige delen av Egersundsfeltet opptrer en anortositt med et sterkt, blått fargespill, som har et stort internasjonalt ...
... program. I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterkt blått fargespill, som har et stort internasjonalt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.