42 resultater
Boring etter grunnvann i alunskifer kan gi betydelige utfordringer. Alunskifer inneholder tungmetaller, men også mye uran. Uran i høye ... dusjing eller, i mindre grad, når vannet blir drukket. Alunskifer og drikkevann Det finnes i dag ingen grenseverdier for uran i ...
... i samarbeid laget alunskiferkart, som dekker områder med alunskifer i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. Alunskifer er en versting i radonsammenheng. Bergarten er en svartskifer som ...
Ved tilgang på vann og oksygen vil alunskifer både svelle og oksydere. Pyritt (svovelkis) og phyrotitt ... motstandsdyktige for denne typen angrep. Les mer om alunskifer i blant annet Store Norske Leksikon Jeg har alunskifer på tomta mi. Huset mitt er ca 30 gammelt. I det siste har jeg ...
En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft ... på 100 Bq/m3. - Det er svært viktig at kunnskap om alunskifer tas hensyn til i arealplanlegging. For boliger som er oppført i ...
... eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer og et område med gneisbergart. Høyeste analyseresultat på uran er 677 ppm i en alunskifer og 114 ppm thorium i en gneis. Undersøkelsene er et ledd i ...
... Vannforsyningen anbefalt løst ved fjellboring. Fare for alunskifer. Vannforsyning til Vang transformatorstasjon ...
... imellom. Muligheter for tilstrekkelig vann ved 2-3 boringer. Alunskifer kan gi dårlig vannkvalitet. Mulig grunnvannsforsyning til ...
... består av en veksling mellom kvartssandslim og skifer (alunskifer). Vannforsyning boligfelt. Lausgarda Hov i Land. ...
... Grafstranda ligger i en synklinal med ca. 30 m mektighet av alunskifer. En boring vil sannsynligvis dekke vannbehovet kapasitetsmessig, men ...
... utgangspunkt i en mulig totalutnyttelse av kontaktmetamorf alunskifer med Zn-mineraliserte skarnlinser for å utvinne U-, Mo-, V- og ... Det er påvist store tykkelser av oppdomet aktiv alunskifer i den vestlige delen av Elsjøfeltet; f.eks. 56 m mektighet med 140 ...
... tanke på radon. "Farlige" bergarter er gjerne granitter og Alunskifer. Alunskifer har høyest radonfare, etterfulgt av granitt/ryolitt og ...
... eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer. Høyeste analyseresultat på uran og thorium er henholdsvis 182 ppm ...
... og testet over et område med kjent uranmineralisering (alunskifer) og thoriummineralisering syd for Kongs- berg. Rapporten gir ...
... i tillegg til den antropogene påvirkningen. I områder med alunskifer må man eksempelvis være bevist på radon påvirkning. I bymiljøer ...
... lagpakke med høy gammastråling som stammer fra svartskifer/alunskifer. Det er god sammenheng mellom de geofysiske loggene og endring i ...
... Jan Sverre 0800-3416 1750/16E Skarnlinsene i alunskifer i tre mindre skjerp omkring Elsjøkongen i Elsjø- feltet ble ...
... for gartneri. Bergartene her er alunskifer med underliggende grunnfjellsgneis. Boringer i samme område har ...
... U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter. Arbeidet ...
... bergarter, var det ventet å finne et lag med radioaktiv alunskifer, som fungerer som en ekstra varmekilde. Dypt grunnfjell ... på 776 meters dyp. Lagpakken med svartskifer, eller alunskifer, lå på mellom 550 og 760 meters dyp. Boringa ble avsluttet på 816 ...
... Tøyen- og Alunskiferformasjonen. I hullet er det alunskifer, leirskifer, svartskifer gjennomsatt av syenitt- og mænaittganger. ... Th 25.5 ppm og K 6.0 %. Figur 4. Energispekter i alunskifer ved Geologisk museum, Tøyen, Oslo. Figur 5 viser ...
... inneholder feltspat og i enkelte tilfeller uran og thorium. Alunskifer har høy stråling da den inneholder mye uran. Eksempler på målte ... Naturlig gamma (API ) Alunskifer, Oslofeltet  1000 – 1300  1000 – 2000  ...
... med ulike konsentrasjoner. Spesielle bergarter som alunskifer og enkelte granitter, har ofte et høyt innhold av uran. Uran kan ...
... urananomalier som er fulgt opp i fjellkjederanden skyldes alunskifer i umiddelbar nærhet. Høyeste urangehalten som er funnet ved disse ...
... bergarter Syredannede bergarter er svartskifer/alunskifer og sur gneis. Disse bergartene inneholder sulfidmineraler (pyritt, ... i sulfidmineralene frigjøres i vann ved syredannelse. Alunskifer kan ha så høyt innhold av uran, som også frigjøres til vannet ...
... naturlig i mange av våre bergarter, som for eksempel alunskifer, granitt og granittiske gneiser. NGU er med på å kartlegge ...
... avgjør hvor utsatt bygninger er for radon. Bergarter som alunskifer, granitt og granittiske gneiser inneholder ofte mer uran enn andre ...
... temperaturen skyldes et 100 meter tykt lag med radioaktivt alunskifer nede i berggrunnen. - Vi vet at radioaktive granitter ...
... skifrige bergarter som fyllitt, leirskifer, svartskifer (alunskifer), glimmerskifer og grønnskifer gir ofte store mengder med finstoff. ...
... delvis at vi boret gjennom et tykt lag med radioaktiv alunskifer, forteller Midttømme. - Kanskje kan vi nå 25 grader i Fredrikstad. ...
... naturlig i mange av våre bergarter, som for eksempel alunskifer, granitt og granittiske gneiser. NGU kartlegger forekomster av ...
... Langs Randselva s.f. Randsfjorden er det et anomaliområde i alunskifer, aktiviet 280-430 i/s. Ved Krøderen er det et anomaliområde, ...
... idrettsanlegg. Flere steder i det undersøkte området er alunskifer brukt til veidekke på skogsbilveier. Aktiviteten i veidekket ...
... bitumenøse kalklinser. Marmor og skarlinser som opptrer i alunskifer fører assosiert en granat-grafitt skarn med relativt høyt ...
... forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft fra høy til lav. Alunskifer har høyest radonfare, fulgt av granitter/ryolitter og ... Vi har mye uran- og radiumrike bergarter, som for eksempel alunskifer og radiumrike granitter. Her på berget er det store mengder ...
... radon. En vet også at brønnboringer i svartskifre (eller alunskifer) gir ugunstig vannkvalitet. Samtidig må det understrekes at ulik ...
... ved spalting av uran i bergartar. Uran finst fortrinnsvis i alunskifer og svartskifer, i granittar og i lyse gneisar. I tillegg er uran ... frå fjell i Noreg, særleg frå granittar, lyse gneisar og alunskifer. Av 476 undersøkte borebrunnar i Sør-Noreg oversteig 12 % den ...
... utvikler helseskadelig radongass.Dette gjelder særlig for alunskifer som ikke er nærmere undersøkt her. For bergartene målt med ...
... Vi lanserer også muligheten til å etablere alunskifer som egen kategori. Andre tema som kan være aktuelle ...
... (grovkornede ganger som kan gjennomsette ulike bergarter). Alunskifer medfører også ofte et radonproblem. Svært få bergarter kan ...
... er boret i Oslofeltets kambrosilurbergarter (kalkskifre), alunskifer og ned i den underliggende granitten. En ser at alunskiferen har ... av Archie’s lov og vil bli feil når motstanden er lav (alunskifer). Arnestad skole, Asker. Logger som viser temperatur, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.