Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

11715 resultater
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Fortsatt boring i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt på V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et strategrafisk snitt gjennom den eokambriske sparagmittformasjonen ned til grunnfjellsspeneplanet. Dette ble fra først av antatt å ligge på ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og den geologiske ledelsen og bearbeidelsen av kjernemateriale skulle utføres av geolog J. O. Englund.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Anorthositt, massivt utviklet. Dypbrønnsboring frarådet.
Vannforsyningen til 14 prosjekterte eneboliger. Tre alternativer for plassering av en dypbrønnsboring ble vurdert. Bergarten er båndet gneis relativt massivt utviklet.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 5000 pe. Foreslått forundersøkelser / dypsnitt i - Skjelbreia - Langvatn - området, - Varhol - Børresdal - området, - Malmedalen.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning, Bygdøy.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Kvartsitt er omdannet kvartssandstein. Det vil si at bergarten består av vesentlig mineralet kvarts. Derfor er dette en særdeles hard bergart og kun helt unike typer benyttes som naturstein.
Norges geologiske undersøkelse (NGU)  arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor vi belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.

Datasettet viser en inndeling av havbunnen i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å vise de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen bygger på Naturtyper i Norge (NiN). Datagrunnlaget for tolkningen er batymetridata med 50-500 m oppløsning som gjør at detaljeringsgrad på dataene varierer fra sted til sted. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:100 000 - 1: 4 000 000.

Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.

Sider