8 resultater
I forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegg på Langholmen i Hittersjøen utførte N.G.U. endel undersøkelsesboringer, med anbefaling om plassering og utforming av en rørbrønn.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyseresul- tatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format.
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område øst for Røros tettsted. Det ble utført både magnetiske-, elektro- magnetiske og radiometriske målinger over et ca. 200 km2 stort område. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra de magnetiske og radiometriske- og radiometriske målingene er automatisk tegnet på NGU's Calcompplotter etter behandling i regnemaskinen.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyse- resultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordel- inger redusert inn på A4-format.
Hensikten med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet i en tunelltrase'. Et kontrollprofil ble senere målt langs en fjellskjæring i nærheten. Ekstremt lave lydhastigheter viser seg å kunne forekomme i fjell som anleggsteknisk er ganske brukbart. (Rapporten omhandler også resultatene for oppdrag 1685).
Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier.
Radiometriske målinger fra tog er utført på banestrekningen Trondheim - Bodø. Målingene berører ialt 32 1:50 000 kart. Oppdraget er en metode- undersøkelse. Interessante anomalier (150-180 i/s) er funnet på kart- bladene Grong Dunderland og Junkerdal.
Etter henvendelse fra Selbu kommune har NGU utført en objektrettet detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst på Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del av en større breelvavsetning var egnet som uttakssted for sand og grus. Undersøkelsene besto i detaljert snitt- graving og prøvetaking. Feltresultatene er bearbeidet ved NGU. Det aktuelle området synes å være godt egnet som uttakssted.