9 resultater
NGU Rapport 620 A omhandler den regionale malmleting som i 1965 ble utført i Caskias grønnsteinsområde. Resultatene fra mikroblokkletingen forelå ikke da rapport 620 A ble skrevet, og det ble derfor nødvendig å utarbeide foreliggende tilleggsrapport. Mikroblokkletingen omfattet 10 lokaliteter.
Formålet med boringene var å foreta en videre undersøkelse av forekomsten. Det ble i alt boret 16 hull av samlet lengde 2.131,75 meter. Boringene foregikk med 2 maskiner. Det ble foretatt avviksmåling i 3 hull. Det henvises til geologisk rapport nr. 742 og til mange tidligere og senere rapporter.
Tidligere malmundersøkelser er oppsummert. 838 prøver av bekkesedimenter ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og på lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt som frekvensfordelinger og kart. Det er utskilt 7 anomalier, en av disse i Norde- jokka som drenerer Raitevarre er meget lovende. Det ser ut til å være sammen- heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull.
I geofysisk avdelings rapportarkiv ligger et hefte som inneholder 14 bilag ( bilag 6 - 19). Disse viser profiler gjennom de hull som ble boret under boroppdrag 709. I profilene er angitt de mineraliserte sonene og analyseresultatene.
Formålet med boringene var å undersøke kobberforekomsten. Det ble boret i alt 1254,95 meter fordelt på 12 hull. Forøvrig vises til NGU Rapport nr. 693 og til tidligere og senere rapporter over diverse undersøkelser av kobberforekomsten i Repparfjord.
Rapporten forligger i to bind. Bind I beskriver utførte arbeider, feltets geologi og malmfordeling, og omfatter en malmberegning og vurdering, kalkyler for en avbygging av forekomstene, forslag til undersøkelser i 1967, fortegnelse over underrapporter vedrørende undersøkelsene i 1966 og fortegnelse over rapporter og publikasjoner utarbeidet etter 1955. Bindet har fem bilag med kart, blokkdiagram og grafisk malmberegning.
Geologisk kartlegging er utført i et 70 km2 stort område. I tillegg er det gjort detaljerte bakkemålinger og prøvetakinger for petrofysiske målinger. Disse data sammen med aeromagnetiske målinger er tolket og brukt i utarbeidelsen av det geologiske kartet. Hovedvekt er lagt på undersøkelser av albittdiabasene som opptrer i en sedimentær lagrekke av konglomerater, kvartsskifre, glimmerskifre, kvarsitter og arkoser. Albittdiabasene tolkes delvis som intrusjoner og delvis som laminerte lavaer.
I 1958 ble det utført målinger fra fly i området (GM Rapport 258). I 1964 ble det foretatt en oppfølging av noen av de elektromagnetiske anomaliene som var fremkommet ved flymålingene. Ved oppfølgingen ble det utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser, makroblokkleting og mikroblokkleting, jfr. GM Rapport nr. 548 A. Mikroblokkletingen kunne imidlertid ikke tas med i rapporten fordi analyseresultatene ennå ikke var klare.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (CX HM).