Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Som en del av prosjektet "Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo" er det gjort en evaluering av dagens disponeringsløsninger for rene og forurensede gravemasser i Oslo/Akershus samt en estimering av fremtidige mengder gravemasser. I tillegg er det gjort en vurdering av hvorvidt Oslo/Akershus trenger et byjordsdeponi. Det finnes flere måter å beregne mengden gravemasser, men ingen av dem gir et absolutt svar.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et hyttefelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 000 er 36 kartblad kartlagt. I de to gjenværende år av prosjektperioden vil rapporteringen av de resterende 13 kartblad i M 1:50 000 bli fordelt med 7-8 kartblad i 1986 og 5-6 i 1987.
Det var ønsket å få en vurdering av om jernbanens tunnel hadde ødelagt vanntilførselen til en brønn.
Siste vinter boret kommunen en brønn i fjell. Brønnen til en nabo ga mindre vann enn tidligere, og muligheten for en sammenheng blir vurdert.
Det var ønsket avann til et større hyttefelt. Steder for brønnbortiner i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et ungdomssenter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En brønn var påstått skadet av et veianlegg. Oppdraget gikk ut på å finne en ny brønnplass. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
På Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse bør undersøkes nøyere. Fem anomalier er knyttet til breksjer og forkastninger, inkludert den store grunnfjells-breksjen. Undersøkelse av breksjer mellom Kongsberg og Kristiansand må vurderes. Et anomalieområde mellom Tyrivann og Langen (kartbl. 1613 I og 1613 II) bør undersøkes. I Hommegranittens nordgrense (kartbl. 1311 IV), ble det registrert flere anomalier. Hommegranitten vurderes målt med gammaspektrometer.
Bakgrunnsstrålingen på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo varierer stort sett mellom 10 og 25 i/s på den måleskala som brukes av NGU. Syv radioaktive anomalier med styrke 115-155 i/s ble registrert på denne banestrekningen. Omlag 10 km syd for Oppdal ble det registrert en anomali på 115 i/s. Den er sannsynligvis knyttet til skyveplanet for Trondheimsdekket. Denne anomali bør undersøkes nærmere. I Øvre Drivdal og ved Kongsvoll ble det funnet fire anomalier på 125-155 i/s.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til to områder som planlegges utbygd med boliger. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge ut et boligfelt for ca. 1200 personer. Steder for brønnboringer i fjell ble tatt ut.
Det er anvist boreplass for borebrønn i fjell for enebolig. Boringen som går i gneisbergarter vil sannsynligvis gi nok vann, men en kan ikke vente å få store vannmengder.
En utført boring er feilplassert i forhold til tidligere anvisning. Tidligere anviste borelokaliteter (rapport av 8. juli 1981) er påvist for anleggsleder. En ny boreplass er tatt ut.
Utvalget "Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning.
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til hønseriet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig sammenheng med nærliggende kloakk- tunnel.
Rapporten er en sammenstilling og tilrettelegging av informasjon fra NGUs Grus,- Pukk- og Steintippdatabase (GPS -database) for bruk i regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke. NGU anbefaler at det i kommunenes arealplaner bør tas spesielt hensyn til forekomster som er klassifisert som nasjonalt viktig eller regionalt viktig slik at disse ressursene ikke bygges ned eller at det på annen måte legges hindringer for utnyttelse.
Vurdering av eventuell skade på to vannforsyningsanlegg.
Uttak av 2 borplasser i gneis/granittbergarter for supplerende vannforsyning til hyttefelt med 80 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Prøver av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster på kartblad Hurdal viser ingen særskilt høye gehalter av Mo, Cu, Pb, Zn eller Cd. Bekke- moser er sansynligvis ikke noe godt alternativ til bekkesedimenter i dette tilfelle.
Aurskog-Høland har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Aurskog-Høland kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at alle vurderinger er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke fore- tatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig eller dårlig i forhold til oppgitt vannbehov.
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv.>2.96g/cm3) av grov- fraksjonen (-600my + 180 my) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien fremkommer ikke i lettfraksjonen. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett- og tungfraksjon.
På eiendommen var en borebrønn som var blitt forurenset av olje ved et uhell. Sted for forsøk på ny borebrønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket kjølevann til fabrikken. I nærliggende boringer er det konstatert store mektigheter med leire over fjell. Grunnvannsalternativet ble frarådet.
Det var Det var ønsket mer vann til boligfeltet. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få en vurdering av om sprengningsarbeider i stein- bruddet kunne ha skadet en brønn.
Det var ønsket ny vannkilde til eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bærum kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Bærum kommune er B-kommune i GiN.-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse, Kjenn.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Eiendommen hadde tidligere vannforsyning fra en borebrønn, som ble drenert av en tunnel. Det ble tatt ut borested for en erstatningsbrønn. Bergarten er gneis og amfibolitt.
28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.

Sider