Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Det var ønsket vann for vanning av en planlagt glattkjøringsbane. Alternativ boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å ta vann fra et nærliggende tjern.
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv. 2.96 g/cm3) av grov- fraksjonen (-600 +180) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett. og tungfraksjon.
Nesodden kommune har prioritert to områder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Nesodden kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig.
Et oppkomme som tidliger ble bruk som reservekilde i tørre år, hadde nå tørket ut. Det blir gitt en vurdering av om kloakktunnelen kan ha drenert opp- kommet.
Malmmineraliseringene inne Djupdalen og Abbortjern gruve er knyttet til tynne kalkhorisonter på henholdsvis 10 og 1-2 meters tykkelse. Disse er omvandlet til hedenbergitt-granat skarn som fører sinkblende og magnetkis. Innenfor Abbortjern gruvefelt opptrer også kvarts-breksjeganger i prekambriske gneiser, som fører sinkblende, magnetkis, kopperkis og blyglans. De to sistnevnte mineraler er kun sporadisk anriket i skarnet. Begge malmforekomster er kontrollert av store regionale forkastninger.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring ble tatt ut.
Acoustic methods including GeoSwath 250 kHz interferometric sonar and TOPAS parametric sub-bottom profiler have been used to determine the volume of dredged sediments disposed in the natural submarine depression at Malmøykalven in the inner Oslofjord since the beginning of the Oslo harbor remediation project in 2006.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til Skogvesenets hytte.
Grunnvannsproblemer i forbindelse med et etablert boligfelt, ca. 50 hus. Vannstanden stiger opp i kjellere og kan ved forhold som i 1967 stige opp og fylle kjellerne i området. Problemet løses ved kanalisering.
Det var ønsket grunnvann til en planlagt bebyggelse. Sted for prøveboring av brønn i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
740 aktive bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 meters avstand i alle bekker. De ble analyserte på Cd, Mo, Pb og Zn. Resultatkartene viser anomalier fra alle elementene som det er analysert på, og som bør følges opp.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til inntil ca. 40 hytter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en helårsbolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Et geologisk kart og snitt er tegnet over området rundt Åstaddalen på grensa mellom Asker og Bærum kommune. Området er gjennomsatt av forkastninger som går i NNV-SSØ retning og i NØ-SV retning. Dette har ført til at Askergruppens bergarter ligger i et stadig lavere nivå inn mot Åstaddalen. Kartet og snittet viser at jernbanetunnelen for linja mellom Asker og Sandvika vil gå i Askergruppens bergarter helt eller delvis fra 17840 m til ca 19075 og fra 16950 m til 17570 m.
The main objective for the prosject is to develope a geochemical method for exploration of ores associated with granitic rocks. Oxidates were sampled in streambeds and lakes from 129 localities in Southeastern Norway. 65 of these localities are situated in the northern Oslo Graben. The samples were examined mineralogically and chemically by a variety of methods. Geochemical maps of the element content in oxidates show regional distribution patterns for several elements.
Det var ønsket mer grunnvann til 3 steder i kommunen. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til 2 bolighus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket mer vann til boligfeltet. Sted for brønnborng i fjell ble tatt ut.
Antall profilkilometer 400. Profilavstand 250 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble dessuten utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1968. Prosjektleder H. Håbrekke.
NGU utførte i september/oktober graving og boring i tilknytning til pløyespor etter isfjell på Romerike. Formålet med undersøkingane var å studere deformasjonsstrukturar som pløyinga danna i undergrunnen.
Det var ønsket vann til ca. 10 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel av den bebyggelse som Sanatoriet er forpliktet til å skaffe vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Oslo og Akershus fylker. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er totalt kartlagt 191 sand- og grusforekomster og 26 pukkverk i Oslo og Akershus. Det samlede volum sand og grus er beregnet til 450 mill.kubikkm.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Et område ved Kjensmotjern i Nes kommune er undersøkt m.h.p. mulighetene for uttak av grunnvann fra fjell. Ni aktuelle borpunkter er anvist på grunnlag av flyfototolkning og feltbefaring. Forekomstnavn og -koordinater: Kjensmotjern 360 560
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75301.
Det var ønsket vann til en eiendom. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Denne veilederen er ment å brukes ved forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Jernbaneverket planlegger å bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Langs Mjøsa, i parsellen Minnesund – Kleverud, er det planlagt to tunneler. I den forbindelse har NGU gjort borehullslogging i åtte private grunnvannsbrønner på Morskogen-Korslund. Hensikten var å fremskaffe data om fjellkvalitet, grunnvann og geologi. Brønnene var i daglig bruk så pumpe og slanger måtte trekkes opp før logging kunne utføres.
Uttak av borplass i permiske eruptivbergarter for grunnvannsforsyning til hytte med 30 sengeplasser.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-teg- nede kart, redusert inn på A4-format.

Sider