Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Ullensaker kommune. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er registrert 11 sand- og grusforekomster i Ullensaker. Det samlede volum utgjør ca. 200 mill. m3. Materialet har høy kvalitet og har stor betydning for forsyningsstituasjonen på hele Romerike, særlig der det kreves grovt tilslag.
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals prohibits groundwater flow in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Myklerud og Prestegårdsfeltet.
På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.
Det var planlagt å legge et behandlingshjem for krigsinvalide på eien- dommen. Råd om brønnboring i fjell blir gitt.
Det var ønsket en vurdering av bakgrunnen for at en brønn gir mindre vann enn tidligere. En vurdering av sansynlig årsakssammenheng blir gitt, og sted for brønnboring i fjell blir tatt ut.
Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeide mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. Prosjektet administreres av Statens Naturskadefond. Østlandet og Trøndelag ble utpekt som prosjektområder.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. (Feilmerket O-76068)
Det er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer og logget temperatur, elektrisk ledningsevne og naturlig gammastråling i en 165 m dyp borebrønn ved Borgen skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe data for vurdering av grunnvarmepotensialet i brønnen. Den optiske loggen viser at bergarten (skifer, siltstein, knollekalk) er generelt svært lite oppsprukket. Temperaturloggen viser en svak temperaturøkning, 0.56 oC/100m, ned til ca 100 m dyp.
NGU har fått i oppdrag å utføre en undersøkelse av de drivverdige grusavsetningene innen kommunen. NGU har samtidig arbeidet med følgende prosjekter: Grunnvannsundersøkelser, Kvartær og hydrogeologiske undersøkelser. Rapporten bygger på feltarbeid og laboratoriearbeid, samt gjennomgåelse av tidligere undersøkelser. Innen Ullensaker kommune er det store arealer med sand og grusforekomster av god, tildels meget god kvalitet.
Det var ønsket tilleggsboringer til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter.
Anvisning av borested for vannforsyning til eiendom.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Uttak av borplass i vulkanske lavabergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Frogn kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet ut fra 350 liter/person/døgn. Frogn kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig.
Vurdering av grunnvann i gneisbergarter for vannforsyning til 2 eneboliger. Forholdene synes så dårlige at boring frarådes.
Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket vann til et hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et landsted. Boreplass i finkornet gneis ble tatt ut.
Kommunevis sammenslåtte bekkesedimentprøver (-18mm) fra 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er analysert 3 ganger med plasmaeksitasjon (ICP) etter ekstraksjon med hhv. HNO3, kald HCI og hydroksylamin HC1+ eddiksyre, samt med XRF. Det er dokumentert frekvensfordelingskurver, korrelasjonskoeffisientsanalyse med spredningsdiagram og punktkart.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert i underkant av 28 mill.
Forkortet Rapporten gir resultatene av kvartsundersøkelser i Sør-Norge i 2003. Det er i alt innsamlet 223 prøver av kvarts fra 95 separate pegmatittkropper, 25 forekomster av hydrotermal kvarts, 2 granitter og 10 enheter av kvartsitter. Prøvetakingslokalitetene er undersøkt geologisk og mineralogisk.
Det er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brDet er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brønner er også diskutert.
Asktjern/Blaker fellesvannverk kan av økonomiske årsaker på det nåværende tidspunkt ikke utføre boringer etter det alternativ som ble foreslått i NGUs tidligere rapport. Det er tatt ut 3 boreplasser vest for de eksisterende boringer. Dette alternativet er ikke så godt som det tidligere er foreslått, men også her er muligheter for gode resultater. Boringene er foreslått mot en del av reservoaret som ikke vil bli vesentlig belastet av eventuelle senere boringer etter NGUs første forslag.
Som et ledd i undersøkelsene av forurenset grunn ved Trandum har NGU utført målinger med georadar. Hensikten med dette var å se om det kunne påvises lagdeling i den tørre del av avsetningen som kunne være lederhorisont/barriere ved eventuell spredning av forurensning. I store deler av området er det kartlagt en nær horisontal reflektor på 5-10 meters dyp, og under denne er det stedvis påvist skråsjikting. Dette indikerer en klassisk deltautbygning med "topset" og "foreset".
Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
Det er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer i et 245 m dypt borehull ved SiA, Sentralsykehuset i Akershus, Lørenskog kommune. I tillegg er det logget temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet samt målt total gamma- stråling langs borehullet. Hullet er boret i forbindelse med prosjektering av grunnvarmeanlegg. Ledningsevnemålingene viser et område mellom 80 og 130 m dyp hvor ledningsevnen får en ekstra trinnvis økning.
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
Det er tatt ut to mulige lokaliteter for borebrønner i fjell for å supplere vannforsyningen til ca. 100 husstander i tett småhusbebyggelse. En av de to eksisterende brønner er forurenset, og slike problemer kan en heller ikke være sikker på å unngå ved en suppleringsboring.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Skarnlinsene i alunskifer i tre mindre skjerp omkring Elsjøkongen i Elsjø- feltet ble kartlagt i løpet av sesongen 1979. Skarnlinsene har tildels svært uregelmessig form som gjør bestemmelse av bergartenes strøk og fall vanskelig, men lagene i alle tre skjerp så ut til å ha strøk N-NØ - S-SV og fall mot V. Skarnet er tildels rikt, men svært uregelmessig mineralisert. Det dominerende ertsmineral er sinkblende, mens svovelkis er sett i små mengder, magnetkis og blyglans forekommer kun aksessorisk.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til feriehjem.
Thermal response tests (TRT) are widely used to measure the effective thermal conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump installations with closed loop systems. The influence of groundwater flow on a TRT in fractured aquifers is not well understood. An attempt to quantify the influence of groundwater was done by pumping of groundwater from a nearby well during the TRT.
Grunnvannsproblemer i forbindelse med et etablert boligfelt, ca 50 hus. Vannstanden stiger opp i kjellere og kan ved forhold som i 1967 stige opp og fylle kjellerne i området. Problemet løses ved kanalisering.
I forbindelse med planleggingen av en kloakktunnel, ble forurensningsfaren for 4 brønner vurdert.

Sider