Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
The degree of saturation of groundwater with respect to a wide range of solid phases is calculated for 240 private and public bedrock wells in Akershus and Østfold counties, southeastern Norway. The samples were collected by the local Næringsmiddeltilsynene (Public Hygiene Control Office) in cooperation with the Geological Survey of Norway (NGU).
En brønn skutt ned i fjell ble ødelagt ( tørrlagt ) etter at en kloakk- grøft ble skutt ut i veikanten. Det er sannsynlig at sprengningene i kloakk- grøften har drenert brønnen.
Anbefalinger for utbedring av gravet brønn, for vannforsyning til hytter og teltleir.
Uttak av borplass for vannforsyning til hytte. Gneisbergarter.
Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til gårdsbruk.
Groundwater contribution to a mountain stream channel, Hedmark, NorwaySylvi Haldorsen, Jens-Olaf Englund, Per Jørgensen, Lars A.
Radiocarbon dates from the mountain area northeast of Årdal, southern Norway, evidence for a Preboreal deglaciation.Atle Nesje, Noralf RyePage(s): 1-7
Uttak av borplass for grunnvannsforsyning til 2 eneboliger. Gneisbergartene på stedet er massive og kan ikke ventes å gi mye vann.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
Omhandler vannbalansen i Transjøområdet på Øvre Romerike, i forbindelse med grunnvannsutnyttelse.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til campingplass og fritids- bebyggelse.
Det var ønsket tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilskudd til kjølevannet fra grunnvann i fjell. Sted for boring i fjell ble tatt ut, og endel usikre forhold ble angitt.
Det var ønsket å skaffe tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til to familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Det var ønsket vann til 7 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Uttak av ny borplass for grunnvannsforsyning etter at det er gått ras i tidligere borhull. Det vil være en viss fare for ras også i det nye borhullet.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig. Det er påpekt en liten fare for forurensning fra fjøs og søppelfylling.
- Det ble foretatt en rekognoseringstur i grunnfjellet på sydvestsiden av Mjøsa i 1964. Nærmere undersøkelser ble foretatt i 1965. - Det ble tatt prøver for fallprøve. - Dette området kan ligge vel til rette for pukkverk.
Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket langs Mjøsa, viste til dels store sprik i resultatene. NGU har, som et ledd i prosjektet Forbedrede Forundersøkelser for Tunneler, retolket data fra tre profiler med to andre teknikker. Metodene som er sammenlignet i denne rapporten er Hagedoorns +/- metode (tradisjonell metode), GRM- metoden (automatisk tolkning) og Tomografisk Inversjon.
Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Enebakk, Rælingen, Fet, Sørum og Nes kommuner. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Flere små og 2-3 større forekomster (over 1 mill. m3), preger sand- og grussituasjonen i disse kommunene. Enebakk og Rælingen er uten forekomster av betydning.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket en vurdering av hvorfor en brønn var blitt forurenset. Det blir gitt en forklaring på skadene.
På oppdrag fra A. Hogseth har NGU undersøkt en pukkforekomst ved Aremoen i Sørum. Forekomsten er ikke avgrenset. Det er tatt prøver i 4 lokaliteter, og det er utført tynnslipanalyse og fallprøve på samtlige. På 2 prøver er det utført abrasjonsanalyse. Undersøkelsene viser at forekomsten består av gabbro som er svakt omvandlet og lett forvitret i overflata.
Geology and structural evolution of the Precambrian rocks of the Oslofjord - Øyeren area, Southeast Norway.Ole GraversenPage(s): 1-50 + ka
Forkortet: Det er gjort borehullslogging i fem kombinasjonsbrønner og tre diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for planlagt jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker, Hensikten var å på vise sprekker, vannførende sprekker eller andre svakhetssoner som kan ha betydning for fjellets stabilitet. Det ble funnet to vannførende soner i samme borehull, Kb3, som til sammen gir ca 850 l/time. Denne brønnen er artesesik og gir trolig mer vann ved pumping.
Det var ønsket vann til et boligfelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en bolig. Sted for brønnboring fjell ble tatt ut .
Det var ønsket grunnvann for inntil 4 gårdsbruk. Sted for prøveboring i fjell ble tatt ut.
Omhandler vannbalansen i Transjøområdet på Øvre Romerike, i forbindelse med grunnvannsutnyttelse.
Anvisning av nytt borested for vannforsyning til gårdsbruk. Det er tidligere boret et mislykket hull.
Tre borepunkter er tatt ut i fjell for vanningsvann til glattkjøringsbane. Ett eller flere punkter anbefales boret.

Sider