Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Georadarmålinger er utført i 5 områder rundt Gardermoen lufthavn i for- bindelse med Faneprosjekt Gardermoen. Formålet med undersøkelsen var å finne egnete områder for studie av forurensningstransport i umettet sone. Rapporten gir en kort beskrivelse av georadaropptakene, mens tolkning er overlatt til oppdragsgiver etter ønske. Penetrasjonsdypet varierte mellom 15 og 20 m.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriehjem.
I Skrukkelia-området ble det påvist molybdenforekomster av porphyry typen i 1978. Høsten 1979 ble det boret 7 hull på tilsammen 606,4 m i Aurtjern-området, som er den nordligste delen av mineraliseringen. I alle hull kan det påvises molybdenglans, men Mo-innholdet når maksimalt opp i 0,088%. Gjennomsnittsgehaltene for hele kjernlengden i et hull ligger alle under 0,037% Mo. Gehaltene i det undersøkte området er idag for lave til å være økonomisk interessante.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til veg- og betong- formål. Data for registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et planlagt verkstedbygg. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
I samarbeid med Vegkontoret i Akershus er det utført detaljerte pukkundersøkelser ved Himtjern i Eidsvoll kommune. Bergarten, en kalkhornfels, har meget gode mekaniske egenskaper og er egnet til alle typer vegformål. Det er utarbeidet driftsplan innenfor et aktuelt uttaksområde.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Ved Feragen, Røros ble det totalt boret 622m fordelt på 6 hull. I Skrukkelia, Hurdal/Østre Toten ble det totalt boret 606 m fordelt på 7 hull.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Det var ønsket å få vurdert muligheten for grunnvannsforsyning til et planlagt boligfelt. Råd om brønnboring i fjell ble gitt.
Grunnundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til bedriften . Ikke positivt resultat.
Under delprosjektet N5 Naturlige magasineringsområder, har NGU gjennomført flere underprosjekter som samlet skal gi grunnlag for en bedre vurdering av naturlige magasineringsområder langs elvestrengen. Disse arbeidene viser at en med basis i det kvartærgeologiske kartgrunnlaget kan segmentere området i et rutenett på 100m X 100m med basis i oversiktskartet Kvartærgeologisk kart over Hedmark (M 1:250 000).
For ca 35 år siden ble det boret en fjellbrønn på eiendommen, med oppgitt stor kapasitet. Da ny eier overtok i 1959, viste det seg at brønnen ble tom hver vinter og sommer, og for ca 20 år siden ble den tatt ut av bruk. Sted for ny borebrønn ble tatt ut, men det er stor fare for at grunnvannet i området er forurenset.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det er tatt ut 4 borplasser i permisk granitt for supplerende vannforsyning til ca. 30 husstander, hvorav et mindre antall gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriested.
Lillomarkskapellet ligger ved en sprekkesone med gode brønnboringsmuligheter, men har sitt kloakkutslipp nettopp på det stedet hvor det burde ha vært boret brønn. Avløpsanlegget bør legges om med tett tank for klosettavfall før boring foretas. Det er tatt ut 2 alternative borplasser.
Det var ønsket ny vannkilde til gården etter at eksisterende brønn var blitt forurenset. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til gården og et planlagt lagerskur. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 5 hus. Under befaring var en brønnboring i gang, men den ga ikke vann. Alternativt sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en bensinstasjon. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Etter anmodning fra Norges Geotekniske Institutt ble det utført seismiske refraksjonsmålinger på to steder - Haug og Borgen - ved Kløfta. Dypene til fjell skulle bestemmes samt eventuelle variasjoner i overdekket. Målingene ble gjort for Hydrogeologisk dekade og det henvises til både tidligere og senere rapporter i dette prosjektet.
Det var ønsket vann til 15 eneboliger som var planlagt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til kafeen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Anvisninger av borested for vannforsyning til anleggsområde, 40 p.e.
I forbindelse med prosjektet "Geofysikk i vannprospektering fra sprekksoner i fjell" ble det utført IP, ledningsevne, SP, VLF og magnetiske målinger over sprekkesoner ved Torvet, Nesodden kommune og ved Vivestad, Ramnes kom- mune. Hensikten var å kartlegge sprekkesonenes beliggenhet samt finne de mest aktuelle borplassene med henblikk på vanngivingskapasitet. Målingene gav interessante VLF- og ledningsevneanomalier, og utfra måledata er det anvist borhull.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Distribution of rock fragments, grain size and chemical elements of tills in the Lake Mjøsa area, eastern NorwayBjørn A.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt, Hallangspollen.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til et hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk.
Det blir gitt en vurdering av noen soner som en planlagt kloakktunnel skal krysse.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannforsyning tl gårdsbruket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Sider