Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Det var ønsket vann til et planlagt feriested. Det ble anbefalt å grave brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til villa.
Rapporten beskriver de ulike bergartene mellom Ringerike og Sandvika, og deres hydrogeologiske egenskaper. Samtlige foreliggende forslag til traseer gjennomgås, og områder med vannproblemer og antatt behov for tetting beskrives for hver trase. Kriterier for tettingsbehov er beskrevet. Disse er utarbeidet av NGI i samråd med NGU og Jernbaneverket.
Dette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har gjort over 250 målinger av varmeledningsevne på 87 bergartsprøver fra et forsøksfelt i Asker og Bærum. Målingene er foretatt på et egenutviklet apparat og det er gjort sammenligninger med andre forskningsinstitusjoner som benytter andre måle- teknikker.
Det var ønsket tilskuddsvann til fabrikken. Steder for boring i fjell og undersøkelser av løsmassene ble angitt.
Det var ønsket mer grunnvann til et internat. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å skaffe mer vann til eiendommen, samt en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvannet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, og det ble gitt råd om avløpsinfiltrasjon.
Gravde brønner for 2 gårdsbruk vil etter all sannsynlighet bli ødelagt ved fremføringen av den nye E6 gjennom Eidsvoll.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut i grovkornet øyegneis. Grunn- vannsforsyning til en enebolig.
Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. Vannforsyning til et hus.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.
Det bygges ny fergeterminal ytterst på Nesoddtangen. Mulighet for grunnvannsforsyning ble undersøkt. Fare for forurensninger. Sted for prøvebrønn ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
I forbindelse med plassering av borpunkter ble det målt to 110 m lange seismiske profiler. Målingene viser at overdekket bare er 1-2 m tykt, unntatt i begynnelsen av profil 2 hvor fjelldypet er 5 m.
Anvisning av borested for hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til enebolig.
Ullensaker kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det ble imidlertid tidlig klart at det innenfor rammene av GiN-prosjektet ikke var mulig å bidra til noen ny kunnskap om grunnvannet i Ullensaker. Det var derimot et ønske fra kommunen å få en oversikt over de arbeider som tidligere er utført i tilknytning til grunnvannet på Gardermoen - Øvre Romerike. Denne rapporten inneholder derfor en referanseliste over de arbeider som er gjort med hensyn til hydrogeologien på Gardermoen.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Endresens borebrønn antas ødelagt av grave/sprengningsarbeider i nivå med kildehorisont under B1 -basalten.
Tre alternative borplasser er anvist for vannforsyning til hyttefelt, Langebåt.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Hennisand til Nes kommune gav ikke gunstige resultater. Avsetningen er grunn over leire, ca. 10 m, med meget jern og høyt klorinnhold i grunnvannet.
Det var ønsket med en planlagt bebyggelse på ca. 70 boligenheter. Steder for forsøksboring av brønner i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning og hagevanning, Drøbak.
Et geologisk lengdeprofil langs et nytt traséalternativ for jernbane mellom Asker og Sandvika viser at tunnelen i hovedsak vil gå i kambrosilurske bergarter som er kuttet av en del eruptivganger og gjennomsatt av forkastninger i hovedretning NV-SØ til N-S. Langs en strekning på omtrent 2 km, ca.
Koordinatene angir endene av jernbanetunnelen. Oppdraget gikk ut på å bore 2 hull for å undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved tunneltraseen Asker-Lier. Det ble boret ett hull ved Fuglemyr og ett hull ved Kjøsmyr. Det første var 199,80 meter langt, det andre 153.30 meter. Foruten tabeller over hullavvik og skiftrapporter er rapporten vedlagt kjernebeskrivelser. Teknisk/intern rapport i eget hefte ligger i arkivet sammen med foreliggende rapport.
Ved Elsjø ble det totalt boret 87,1 m. som var en forlengelse fra 129,3 til 216,4 m. i et tidligere boret hull. Koordinatene er UTM 0315 7330, kartblad 1915 III Nannestad. Ved Hemsjøen ble det totalt boret et hull på 187,7 m. Koordinater er UTM 309 762, kartblad 1917 II Rena. I Hasvik ble det boret et hull på 30,0 m. med Packsack. Koordinater, UTM 4510 2130, kartblad 1735 I Silda.
Forlengelse av borhull nr. 2 fra 216,0 til 474,7 m. Borhullskoordinatene er UTM 0315 7330 kartblad 1915 III Nannestad.
Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge kontorbygg for ca. 700 personer. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 10-20 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til kirken og et planlagt helsehus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Boreplass for en bolig i knollekalk. Skråboring mot nordvest.
Det var ønsket ny vannforsyning til en bolig og butikk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til ca. 60 hytter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannressurskart 1914 II, Askim er under arbeid. Under feltarbeidet ble det oppdaget interessante grunnvannsreservoarer innenfor Aurskog-Høland kommune. Kommunen arbeider i disse dager med vannforsyningsplaner. Dette er en foreløpig orientering til kommunen vedrørende de undersøkelser som er gjort. Det pekes på mulighetene for en mer detaljert undersøkelse av grunnvann som alternativ vannforsyningskilde.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det er tvilsomt om en vil kunne få nevneverdig vann til vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsning til bolig.

Sider