21 resultater
Brev: 4204/69G Vannforsyningen anbefalt løst ved boring i fjell. Anbefaling om boring og boreplass er angitt.
Det var ønsket vann til planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et nytt fabrikkanlegg innen området med lagertanker. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Fjellets beliggenhet skulle forsøkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger langs et ca. 3 km. langt profil fra Berger til Asak. NGU ble anmodet av professor Olav Holtedahl om geofysisk bistand til geologiske arbeider i traktene. De utførte målingene gir ikke sikre holdepunkter om løsmassenes sammensetning. Nesten langs hele profilet er det leirjord i terrengoverflaten. Det ble registrert overdekninger som varierer i mektighet fra 30 til 80 meter.
Det var ønsket vann til to hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få en vurdering av om jernbanens tunnel hadde ødelagt vanntilførselen til en brønn.
Tre brønner var meldt skadet etter fremføring av kloakktunnel i området. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket ny vannforsyning til en bolig og butikk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til ca. 60 hytter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Etter anmodning fra Norges Geotekniske Institutt ble det utført seismiske refraksjonsmålinger på to steder - Haug og Borgen - ved Kløfta. Dypene til fjell skulle bestemmes samt eventuelle variasjoner i overdekket. Målingene ble gjort for Hydrogeologisk dekade og det henvises til både tidligere og senere rapporter i dette prosjektet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til kafeen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å skaffe tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 7 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket en vurdering av hvorfor en brønn var blitt forurenset. Det blir gitt en forklaring på skadene.
På eiendommen er det en borebrønn som er blitt forurenset av kloakk. Forslag til tiltak for å bedre forholdene blir gitt.
Det var ønsket ny vannkilde til Gamlehjemmet, E - verket og Preste- gårdsfeltet. De to første stedene var eksisterende brønner blitt forurenset, på Prestegårdsfeltet trengte boligfeltet mer vann. Steder for nye brønnboringer i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få en vurdering av om jernbanens tunnel hadde ødelagt vanntilførselen til en brønn.
Det var ønsket avann til et større hyttefelt. Steder for brønnbortiner i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannforsyning til hyttefeltet, etter at kloakktunnelen hadde drenert den gamle brønnen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til kjølevann ved fabrikken. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.