21 resultater
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannforsyning til en bolig, etter at eksisterende brønn var blitt forurenset. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Koordinatene angir endene av jernbanetunnelen. Oppdraget gikk ut på å bore 2 hull for å undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved tunneltraseen Asker-Lier. Det ble boret ett hull ved Fuglemyr og ett hull ved Kjøsmyr. Det første var 199,80 meter langt, det andre 153.30 meter. Foruten tabeller over hullavvik og skiftrapporter er rapporten vedlagt kjernebeskrivelser. Teknisk/intern rapport i eget hefte ligger i arkivet sammen med foreliggende rapport.
Det var ønsket vann til kirken og et planlagt helsehus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannkilde til gården etter at eksisterende brønn var blitt forurenset. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til gården og et planlagt lagerskur. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 5 hus. Under befaring var en brønnboring i gang, men den ga ikke vann. Alternativt sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en bensinstasjon. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en bolig. Sted for brønnboring fjell ble tatt ut .
Det var ønsket vann til ca. 10 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et ungdomssenter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
På eiendommen var en borebrønn som var blitt forurenset av olje ved et uhell. Sted for forsøk på ny borebrønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket kjølevann til fabrikken. I nærliggende boringer er det konstatert store mektigheter med leire over fjell. Grunnvannsalternativet ble frarådet.
Det var ønsket vann til en eiendom. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Seismiske refraksjonsmålinger skulle utføres langs mesteparten av tunneltraseen Asker - Lier. Hensikten var å fastlegge lydbølgenes forplantningshastighet langs traseen for derved å kunne trekke slutninger om fjellets kvalitet. Bestemmelse av løsmassenes mektighet var av sekundær interesse. Som forsøk på å skille mellom overflatesprekker og mer dyptgående sprekker i fjellet ble traseen målt først med 5 m. avstand mellom seismometrene og etterpå med 20 m. avstand mellom seismometrene.
Det var planer om å bygge ut et område for ca. 1 400 personer, og en ønsket å få vurdert om det kunne skaffes grunnvann. Steder for prøveboring av brønner i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til overnattingsstedet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.