235 resultater
Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1988. Eksempel på hvordan en kan hente opplysninger fra NGU informasjonssystem er vist med tabeller fra Grus- og Pukkregistert.
Bilag til NGU-Rapport 88.062. Generelle rapporter som omfatter større områder kommer først i oppstillingen. Ellers er referansene ordnet alfabetisk på forfatternavn under de enkelte kommuner.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Lebesby kommune vurdert. Utnyttelse av grunnvann i fjell som vannforsyning er mulig flere steder i kommunen. Et borhull i Kjøllefjord eller Dyfjord vil trolig gi mer enn 30 l/min., mens boringer i Lebesby, Kunes eller Landersfjord sjelden vil gi mer enn 10 l/min. En prøveboring ved Friarfjorden ga vannmengder omkring 20 l/min.
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stårling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunns- geologiske kart. En vurdering av eventuelle tiltak er gjort.
Ved gården Fjellset i Bangdalen, Namsos kommune, har det i mange år vært periodisk produksjon av jordbrukskalk for å dekke en del av det lokale behov. Nord-Trøndelagsprogrammet ønsket å få vurdert om denne råstoffkvaliteten kunne egne seg også til mer "høyverdige" kalkprodukter. Bruddet ligger i en kalksteinslinse med en brytbar tonnasje på i underkant av 100 000 tonn. Kalksteinen er grovkornet og blek grålig av farge.
I samarbeid med vegkontoret i Akershus utførte NGU i 1988 undersøkelse av mulige pukkforekomster i kommunene Frogn, Ås, Nesodden, Bærum, Nittedal, Sørum, Nes, Eidsvoll og Hurdal. Målet var å finne bergarter som tilfreds- stiller de gitte krav til vegmaterialer. 18 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Tre av lokalitetene anbefales nærmere undersøkt.
Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst i området. For å undersøke om mineralet daviditt gir IP-effekt er det utført målinger på prøver i laboratorium. De magnetiske målingene har påvist flere nord-syd-gående magnetiske bånd. VLF-målingene indikerer en bergartsgrense på enkelte profiler.
Det er behov for en bedre forvaltning, beskyttelse og bruk av grunnvann i Norge. Bakgrunnen for dette er at grunnvann er en viktig naturressurs som må beskyttes for fremtiden. Det kan stå i fare for å forringes og ødelegges av forurensninger og nedbygging, samtidig som behovet for rent grunnvann vil øke i fremtiden. Bruk av grunnvann gir folk en helsemessig mer betryggende vannforsyning. En beskyttelse og økt bruk av grunnvann har dessuten poisitve miljømessige konsekvenser på flere områder.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Sider