264 resultater
Det var ønsket vann til en husholdning og til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er finkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det ble vurdert muligheter for grunnvannsforsyning til i alt 11 forskjellige forbrukere, vesentlig gårdsbruk. Boreplasser ble tatt ut.
Arbeidet er en oppfølging av bil- og fotmålinger som ble gjort i 1975, og omfatter radiometrisk detaljmåling av tre anomalier. Det ble også gjort tung- mineralvasking i de samme områdene. Granitt-områdene i Skjomen er påvist å ligge godt over bakgrunnsnivå i radioaktiv stråling, og i tillegg opptrer områder med ennå høyere stråling innenfor disse igjen. Vaskekonsentratene viser at det i området finnes muligheter for økonomisk interessante gehalter av wolfram.
Anvisning av borested for vannforsyning, tilsammen 27 steder i Bergensområdet.
Uttak av mulige borplasser for grunnvannsforsyning til hotell. Kvartsittbergarter ventes ikke å gi gode resultater ved brønnboring.
Det var ønsket vann til en planlagt leirskole. Bergarten er massiv, finkornet glimmergneis. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Rapporten er egentlig en lærebok i grunnleggende EDB. Læreboken omhandler følgende hovedtemaer: datamaskinens oppbygging og virkemåte, NGU's dataanlegg, tegnerepresentasjon, inn- og utmatingsorganer, lagring av data, sentral- enheten, programmering av datamaskiner og bruk av HP3000. Læreboka er lett- lest og rikt illustrert.
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 450 l/min. Tatt ut 17 prøvebrønnslokaliteter for et større prøveboringsprogram i fjell.
De undersøkte områdene består vesentlig av eokambriske og kambrosiluriske bergarter. I enkelte områder er det grunnfjellsbergarter. De eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer. Høyeste analyseresultat på uran og thorium er henholdsvis 182 ppm og 32 ppm. Undersøkelsene er et ledd i oppfølging av de geokjemiske undersøkelsene langs fjellkjederanden.
Status for feltarbeid, koordinatfesting, analysekontroll og kartfremstilling i geomedisin prosjektet meddeles. Planene for virksomheten i 1977/78 legges frem.
En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre vann. Nå må det bores en ny brønn. Boreplass ble tatt ut.
Radiometriske bilmålinger er utført på 7 kartblad. Av disse er 2 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 85 anomalier, hvorav 14 sterke. De fleste anomaliene (80) ligger på kartbladene Dokka og Bruflot. Samtlige radioaktive anomalier ligger i alunskifre. Prøve fra en av ano- maliene, Kjinset, inneholder 325 ppm U. På kartbladene Gjøvik, Dokka og Bruflat ble geokjemiske anomalier på uran fulgt opp. Bekkesedimentanomaliene på uran kan tilbakeføres til alunskifre nær prøve- takingsstedet.
Formålet med arbeidet var å komme med en uttalelse angående eventuelle økonomiske mineralforekomster i det aktuelle området, i forbindelse med grunnerverv. Befaring ble foretatt i profiler over det interessante området. De fleste blotninger av olivin/serpentin ble undersøkt. Det interessante området består av en olivin/serpentin-kropp av uregelmessig form i en granatførende biotittisk-amfibolittisk gneis. Opprinnelig dunitt er omvandlet og består i hovedsak av serpentin og noe talk.
Beskrivelse av foreløpige forundersøkelser for mulig grunnvannsanlegg, Oppegårdstjern. Det generelle bildet viser vannførende grus under 10-12 m leire.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 160 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser.
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 1500 l/min. Seks områder vurdert, anbefalt forundersøkelser.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 250 l/min. Gode forhold, anbefalt vertikal rørbrønn.
Anvisning av bosted for vannforsyning til boligkonsentrasjoner.
I tilknytning til prosjektering av en sementfabrikk med sikte på utnyttelse av kalkforekomstene i Tromsdalen i Verdal fikk NGU i oppdrag å utrede de geoloogiske forhold langs en påtenkt transporttunnel mellom Tromsåsen og Borgsåsen, nær Levanger. Som et ledd i disse undersøkelsene skulle det gjøres seismiske refraksjonsmålinger på en rekke steder hvor en regnet med dårlig fjelloverdekning. De eksisterende løpetidsdiagrammer har ikke alltid gitt grunnlag for entydige tolkninger.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Hornset fra løsmateriale i Hårenna's leie.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og evt. gårdsbruk, Biri- strand.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 400 pe. Prøvegraving. Foreslått gravet brønn inntil videre ( utbygging ikke startet på befaringstidspunkt ).
Det var ønsket tileggsvann til eksisterende vannverk. I alt ble 4 boreplasser i fjell tatt ut.
Vurdering av mulige brønnskader som følge av nyboret brønn.
Boligfeltet ved Tøien gård, som forsynes med grunnvann fra fjellbrønner, hadde behov for tilleggsvann. 2 boreplasser i Nordmarkitt ble tatt ut.
Formålet med undersøkelsen var først og fremst å undersøke mulighetene for å finne finmasser (filler) til Tana sementstøperis betongvareproduksjon. Dernest skulle det undersøkes om det var mulig å flytte det planlagte jordbruksareal innover (vestover) på terrassen slik at det ikke skulle oppstå fare for konflikt mellom Tana sementstøperis uttak av masser og jordbruksinteressene.
Forslag til gjennomføring av undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasser.
Av de tre forekomstene som er undersøkt, har både Kaka og Skibsfjord for uren kvartsitt og små tonnasjer til at de kan ha noen økonomisk betydning. Krikthøyden har analyseverdier som gjør den anvendelig til en rekke spesialformål, f.eks.: elektro-metallurgiske, optisk glass, SiC osv. Imidlertid er det for små tonnasjer til at den kan la seg utnytte økonomisk.
Oversiktsbefaring med sikte på grunnvannsforsyning fra fellesvannverk med antatt behov på 350 i/min.

Sider