264 resultater
Forundersøkelser og prøvepumping av sandspiss i løsmateriale ved Flemsætervann. Høyt fargetall med tilsvarende høyt jerninnhold. Forslag til utførelse av et horisontalt rørbrønnanlegg. Ved Heggem skole er fjellboring anbefalt. En felles vannforsyning til Heggem i forbindelse med løsmassene langs Fiskvasselva ble vurdert. Ved Gjemnes skole ble det foreslått fjellboring.
Grunnundersøkelser i forbindelse med fellesvannverk for ca. 10 opp- sittere. Forholdene lite egnet for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vann- kvalitet dårlig ( myr ).
Etter oppdrag fra NGU ved statsgeolog H.Barkey og statsgeolog B.A.Follestad ble undertegnede i juli 1976 engasjert som prosjektmedarbeider i forbindelse med kartlegging og klassifisering av vegetasjonen innen for et normalområde i Alta og et naturlig forgiftningsfelt i Karasjok.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Det er flere andre boringer og div. forurensede utløp i området. Berg- grunnen består av gneisbergarter. Spredt bosetting.
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp.
Statens anvisninger i Ranafeltet, i alt 167 stk., mineraliseringer av kis, kobber, sink og bly, og dekker en stor del av de kjente malmforekomstene i feltet. Et felt på ca. 40 km2 er geologisk oversiktskartlagt i målestokk 1:50 000. De kjente mineraliseringene er undersøkt og det er foretatt en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse. EM- og magnetiske målinger er gjort med helikopter. Berggrunnen i det undersøkte området består av en mektig serie med eneta- sedimenter.
I forbindelse med utredning av forskjellige alternativer for veg mellom Heimdalsbyen og påtenkt ny bru over Nidelva ble NGU engasjert til å gjøre seismiske refraksjonsmålinger langs to kryssende profiler 400 - 500 meter nedenfor Tiller kirke. Det var tidligere boret ganske mange borhull, men bare et fåtall av hullene følte man seg trygge på var ført ned til fjell.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. blir fylt med leirslam. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket å få vurdert eventuell sammenheng mellom 2 brønner, som tok vann fra samme magasin.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart grovkornet gneis, tildels sliregneis.
Det var ønsket mer grunnvann til det kommunale vannverket, som planlegges å forsyne ca. 3000 personer om noen år. Nye borplasser ble tatt ut.
Uttak av borplass for vannforsyning til hytte. Gneisbergarter.
Anvisninger i fjell og løsmasser diverse steder, Volda kommune.
Det var ønsket vann til et leirsted med noen hus. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
I alt 7 hytte / boligfelt ble befart med sikte på vannforsyning og vurdering av resipientforhold for ca. 1250 pe. En rekke løsninger tilpasse de naturgitte forhold i feltene er presentert.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 1 eller 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Beskrivelse i NGU Skrifter nr.31
Rapporten beskriver et kursopplegg for nybegynnere i FORTRAN-programmering holdt av Data og systemtjenesten ved NGU. Rapporten inneholder deltakerliste, kursopplegg, øvingsopplegg og løsningsforslag.
Grunnvannsanlegget i løsmassene langs Flisa elva ved Skansen i Åsnes, har hatt problemer med vannkvliteten ved høy vannstand. Det har vert misfarging og vond smak. Årsaken er utførelsen av brønnanlegget, hvor innsnevring har skjedd direkte i brønnen fra toppen av rørene.
Forundersøkelser i forbindelse med anlegg av 6" rørbrønn på grusvifte i Vågåvannet.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til enebolig.
Beskrivelse på kartet
Som en del av undersøkelsene av Statens bergrettigheter 1976 ble det tatt mineraljordprøver i Mikkeljord bly-sinkforekomst i Susendalen og oppfølgning av 2 svake bekkesedimentanomalier som kom fram ved de regionale geokjemiske undersøkelsene 1975. Hensikten med undersøkelsene var å finne ukjent malmmineralisering. I Mikkeljord er det tatt 194 mineraljordprøver som er analysert på Pb, Zn, Ag, Cd og Cu.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til diverse gårdsbruk og boliger.
Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra løs- materiale.
Forslag til utførelse av et horisontalt brønnanlegg i løsmassene ved nå- værende inntak på Grov.
Formålet med målingene var om mulig å kartlegge utstrekningen av de kjente mineraliserte soner. Målingene foregikk i stikningsnett. Det ble målt 6 km pro filer med VLF. SP-målinger ble gjort i et mindre område omkring gruva/dag- bruddet. I strøket nord for dagbruddet ble det observert svake VLF-anomalier på en 125 meter lang gruntliggende sone som antakelig må være gruvesonen. Ved dag- bruddet ble det ikke observert VLF-anomalier.
Etter oppdrag fra Saltfjell-Svartisenutvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området mellom Saltfjell og Svartisen. Året etter ble dette området utvidet med ca. 100 km2. Resultatene fra de to undersøkelsene er sammenstilt og beskrevet i denne rapporten.
Ønsket hjelp fra NGU for å få oversikt over forekomstene av byggeråstoff innenfor kommunens grenser. Ønsket at det ble lagt vekt på forekomster i fast fjell for nedknusing til vei og betongformål. Etablering av event. uttak til erstatning av de nåværende steinbrudd, nord på Tromsøya og i Kroken bør skje i skulgamgneisen og Kvaløygneisen vest for Sandnessundet. Før etablering bør de aktuelle områdene detaljkartlegges og uttaksplan utarbeides.
Det er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brDet er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brønner er også diskutert.
Forslag til undersøkelsesboringer på endel punkter i forbindelse med grunn- vannsforsyning fra løsavsetninger.

Sider