6 resultater
I forbindelse med utredning av forskjellige alternativer for veg mellom Heimdalsbyen og påtenkt ny bru over Nidelva ble NGU engasjert til å gjøre seismiske refraksjonsmålinger langs to kryssende profiler 400 - 500 meter nedenfor Tiller kirke. Det var tidligere boret ganske mange borhull, men bare et fåtall av hullene følte man seg trygge på var ført ned til fjell.
Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra løs- materiale.
Etter anmodning fra J.H. Indergaard, Rissa kommune, har NGU befart et kalksteinfelt (Baustad kalksteinfelt) på nordsiden av Botnen. "Feltet" utgjør et begrenset område av et lengre kalksteinsdrag. Kalksteinen er grovkornet, hvit til blek grå av farge. Den er overveiende massiv og må karakteriseres som meget ren. I enkelte partier er kalksteinen oppblandet med dolomitt. Området er imidlertid kraftig overdekket, og resultatene bygger på opplysninger fra små og spredte blotninger.
Til hjelp for kvartærgeologisk kartlegging ble det målt en del seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Store løsmassetykkelser ble påvist, opp til 170 m. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
De undersøkte områdene består vesentlig av eokambriske og kambrosiluriske bergarter. I enkelte områder er det grunnfjellsbergarter. De eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer. Høyeste analyseresultat på uran og thorium er henholdsvis 182 ppm og 32 ppm. Undersøkelsene er et ledd i oppfølging av de geokjemiske undersøkelsene langs fjellkjederanden.