13 resultater
Anvisning av borested for vannforsyning til fiskefabrikk. Vurdering av skade- virkninger ved kontinuerlige store vannuttak.
For å oppnå en bedre oversikt over sulfidforekomster i Møre og Romsdal er det utført en del orienterende undersøkelser og befaringer sommeren 1977. Det gis en kort vurdering av de enkelte forekomster og områder sett fra en økonomisk/malmgeologisk synsvinkel. Enkelte registrerte forekomster som ikke ble igjennfunnet ved befaringen, blir også tatt med i denne befaringen.
Forundersøkelser og prøvepumping av sandspiss i løsmateriale ved Flemsætervann. Høyt fargetall med tilsvarende høyt jerninnhold. Forslag til utførelse av et horisontalt rørbrønnanlegg. Ved Heggem skole er fjellboring anbefalt. En felles vannforsyning til Heggem i forbindelse med løsmassene langs Fiskvasselva ble vurdert. Ved Gjemnes skole ble det foreslått fjellboring.
Anvisninger i fjell og løsmasser diverse steder, Volda kommune.
Anvisninger i fjell og løsmasser diverse steder, Ørsta kommune.
Anvisning av boresteder for vannforsyning 38 steder på Vestlandet.
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 5000 pe., anslått behov ca. 2500 l/min. Boringer er foretatt ved Sæterdalen, Skjelbreida, Langvatn, og i Malmedalen. Foreslått vertikal rørbrønn ( 20" - prøvebrønn ) i Malmedalen.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til skole og boligfelt.
Formålet med arbeidet var å komme med en uttalelse angående eventuelle økonomiske mineralforekomster i det aktuelle området, i forbindelse med grunnerverv. Befaring ble foretatt i profiler over det interessante området. De fleste blotninger av olivin/serpentin ble undersøkt. Det interessante området består av en olivin/serpentin-kropp av uregelmessig form i en granatførende biotittisk-amfibolittisk gneis. Opprinnelig dunitt er omvandlet og består i hovedsak av serpentin og noe talk.