31 resultater
Det foreslås et prøveboringsprogram for å kunne vurdere mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til tettstedet Hvittingfoss hvor vannbehovet er ca. 30 000 elt. Berggrunnen består av lavabergarter og dypbergarter.
For å kartlegge de storeløsmassene mot dypet på Eggemoen og Hensmoen og for å klarlegge grunnvannsforholdene i området, ble det målt en del seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Løsmassetykkelser på over 100 m ble påvist. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
Det er foreslått et prøveboringsprogram for å vurdere mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til vannforsyning til Åsbygda i Ringerike kommune. Boringene er tatt ut mot permiske gangbergarter som gjennomsetter kambro- silur-sedimenter. Gangbergartene i området er detaljkartlagt.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Eksisterende borbrønn hadde sterk jernholdig vann.
Uttak av borplasser i granittbergarter for grunnvann til jordbruksvanning.
Vurdering av brønnskader i forbindelse med tunnelarbeid.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til hytter. Det kan være fare for saltvannstilsig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Uttak av borplass i granittbergarter for grunnvannsforsyning til jordbruks- vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Grunnvannsforsyning til Veggli tettsted fra løsmateriale langs Nørsteåi. Avsetningene har liten mektighet over underliggende leirblandet materiale, slik at grunnvannsutnyttelsen bør skje fra gravde brønner.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsrik gneis tildels kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Uttak av borplass for grunnvannsforsyning til jordbruksvanning. Granitt- bergarter.
Anvisning av borested for vannforsyning til kurs- og feriested.
Det var tidligere boret en brønn til ca. 90 m, helt uten vann. Bergarten er massiv kvartsitt. Det ble frarådet å bore flere brønner, prøv heller å grave en brønn.
Vurderinger av en fastlagt tunneltrase for overføring av vann i åpen tunnel. Mulige grunnvannsinnslag og forurensningsfare ble vurdert.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Det var ønsket vannforsyning til ca. 30 hytter. Bergarten i området er massiv gneis med mye glimmer. Boring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å ut- nytte en bekk samt å grave noen brønner.
Til 6 planlagte boliger var det ønsket grunnvannsforsyning. Bergarten i området er massiv gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.
I alt 7 hytte / boligfelt ble befart med sikte på vannforsyning og vurdering av resipientforhold for ca. 1250 pe. En rekke løsninger tilpasse de naturgitte forhold i feltene er presentert.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Kisgruben ved Kongsberg består av lag av massiv svovelkis i prekambriske sedimenter. Forekomsten ble drevet periodevis fra før 1623 til 1902, fra omkring 1650 av Sølvverket. Totalproduksjonen var ca. 50 000 tonn malm som etter skeiding holdte 35-40 % S og ca. 1 % Cu. Elektromagnetiske målinger ble foretatt i 1944 og diamantboring i midten av 50-årene. I en rapport av Sølvverkets direktør H.N.
Uttak av borplass i biotittgranitt for grunnvannsforsyning til hotell.
Det var ønsket vann til en planlagt leirskole. Bergarten er massiv, finkornet glimmergneis. Boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 450 l/min. Tatt ut 17 prøvebrønnslokaliteter for et større prøveboringsprogram i fjell.
Radiometriske bilmålinger er utført på 7 kartblad. Av disse er 2 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 85 anomalier, hvorav 14 sterke. De fleste anomaliene (80) ligger på kartbladene Dokka og Bruflot. Samtlige radioaktive anomalier ligger i alunskifre. Prøve fra en av ano- maliene, Kjinset, inneholder 325 ppm U. På kartbladene Gjøvik, Dokka og Bruflat ble geokjemiske anomalier på uran fulgt opp. Bekkesedimentanomaliene på uran kan tilbakeføres til alunskifre nær prøve- takingsstedet.
Periodevis mellom 1849 og 1920 pågikk drift på forekomster av massiv Ni-Cu- førende magnetkis tilknyttet gabbro/noritt-intrusjoner langs et N-S lineament mellom Tyrifjord og Soknedalen. Fra totalt 290 000 t skeidet malm med 1 % Ni og 0,8 % Cu ble det produsert 3 000 t ni. 97 % av produksjonen kom fra en forekomst, Ertelien (drevet til et dyp av 270 m), hvor det meste av malmen er forbundet med gneisinnkilinger i den nordøstre delen av en 300 000 m2 pluggformet intrusjon.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.