7 resultater
Som et ledd i en grunnundersøkelse i Rauma Kommune med henblikk på uttak av grunnvann ble det utført i alt 14 elektriske vertikalsonderinger, hvorav 11 i deltaområdet ved elven Raumas nedre del, fra Nora og nedover, og dessuten 3 i Isfjorden ved elven Glutras nedre del. Målingene gir opplysning om tykkelsen og den elektriske ledningsevne til forskjellige skikt i grunnen. Rapporten inngår som bilag med 2 tegninger (oversiktskart og tolkning) i rapport 1070/1.
Kristiansund vannverk trenger mange titalls liter pr. sekund suppleringsvann i perioder av året fram til 1976. Vannmengder av denne størrelsesorden ansees det ikke mulig å skaffe fra grunnvann i Kristiansund og Frei kommuner.
Vatnforsyningen til Åndalsnes og Isfjorden leverer idag ca. 1.2 kb.m/minutt, mens prognosene for år 2010 antyder ca. 5 kb.m/minutt. Vatnmengder av denne størrelsesorden kan skaffes fra grunnvatn i Raumas delta i området syd-øst for Sogge. Analyser av vatnet viser god kvalitet. Vatnet anbefales pumpet ut gjennom rørbrønn med horisontaltliggende filter.
Brev 3938/72G Bergarten i området er en veksling av gneiser som for det meste virker dårlig oppsprukket og svært massiv. Det anses å være dårlige forhold for fjellbrønner, og det må påregnes å bore mange hull for å oppnå 4-5 m³/t for hele området. Kilder ovenfor skolen bør undersøkes nærmere. En rekke boreplasser ble anvist.
Brev 2078/72G Gartneriet ligger på et "utspring" i fjorden. Her er granodiorittisk og granit- tisk gneis, med få sprekker. Bergarten er svært massiv og tett. Det er stor sjanse for saltvann i et borehull på platået. Å dekke gartneriets behov på flere 1000 l/t fra grunnvann er utelukket. Kansje kan drikkevann til tre boliger skaffes ved fjellbrønn boret på anvist måte. Gartneriets vannbehov vi trolig best kunne skaffes fra elv på andre siden av fjorden via sjøledning.
NVE's settefiskanlegg i Eikesdal får sitt vann fra en kilde. Det er overveiende sannsynlig at denne kilden vil miste det vesentlige av sin vannføring når Vannet i elva Bruåa bli avstengt som ledd i Gryttenutbygingen, og at settefiskanlegget derved må basere seg delvis eller helt på annen vannforsyning. Enkelte alternativer nevnes: - Bruåa avstenges ikke helt. - Auravtn infiltreres kunstig i sand / grusavsetningene. - Ledning til brønnanlegg ved Auras utløp i Eikedalsvatn.
Brev: 3949/72G Avsetningen i brønn ved sporadisk testpumping under avslutningen av brønn- byggingen var betenkelig høy. Det er derfor om å gjøre å finne årsaken. Rapporten angir peilerør som bør nedsettes og observeres under hovedpump- ingen. (Det ble senere konkludert med at infiltrasjonen for Andestadvatnet var for lav. Grunnvannsbrønnen ble oppgitt).