5 resultater
Brev: 3706/71G 20 hytter øst for tunnel og 30 hytter vest for denne, begge områder uten organisert avløp, har behov for h.h.v. 400-500 l/t og 600-800 l/t. Bergarten er et polymikt, grovbollet konglomerat med overveiende kvartsittboller og noe kalk, Hopla konglomeratet. Det veksler noe med glimmerskifer i tynne lag. Under er det kalkstein. Bergarten er utviklet slik at den anses som en god vanngiver. Tre boresteder for loddrett boring ble anvist.
Ved gjennomgåelse av NGU's samlinger med UV-lampe, ble det funnet scheelitt i en kisførende stuff fra Grongfeltet. Stuffen var en del av en større flytt- blokk. På bakgrunn av dette ble det foretatt en orienterende wolframundersøl- else i Grongfeltet. Som undersøkelses metoder ble tungmineralvasking, under- søkelse av vegskjæringer med UV-lampe og blokkleting benyttet. Den scheelittførende blokk ble funnet (W 0,79 %, An 2,5 ppm). Ellers ga under- søkelsen et negativt resultat.
I forbindelse med planleggingen av vannverk for Verdal skulle fjellets beliggenhet under løsmassene søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger i det aktuelle området for en påtenkt tunelltrase. Sonderende boringer som tidligere var utført i et tilstøtende område, tydet på at fjellet kunne stikke mot dypet nord for det område som boringene dekket. Med få unntak ble seismogrammene gode, men de resulterende diagrammene gir ikke grunnlag for entydige tolkninger.
Undersøkelsen er utført for firmaet Norcem A/S.
Det er to ganger tidligere utført målinger i feltet: 1. Turammålinger 1958, GM Rapport nr. 232 B. 2. Magnetiske målinger 1959, GM Rapport nr. 261. Det ble utført SP-målinger i omtrent samme utstrekning som ved Turammålingene i 1958. Ved SP-målingene ble det observert vekslende anomalier spredt over det meste av feltet. Malmen i Skjerpet gir en relativt tydelig anomali, men dens utstrekning er meget begrenset.