91 resultater
Undersøkelse og boringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til Hundorp.
Utbygging av grunnvannsanlegg til Kvam.
Det var ønsket vann til 7 planlagte eneboliger. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Boringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til Magnor og Skotterud.
Det ble boret 3 hull med samlet borlengde 676,15 meter. Videre ble det boret 3,00 meter i utskutte malmblokker.
Befaringen kom istand etter en henstilling fra Formannskapet i Tydal kommune, som ville ha en uttalelse om skiferen på to steder hvor det tidligere har vært drevet fram mindre mengder skifer. Følgende forekomster ble undersøkt: 1) 2317 Livoll 32 6371 69919 2) 2316 Ås 32 6323 69939 1) Skiferen er noe foldet og gjennomsatt av sprekker som står mer eller mindre loddrett lagflaten med tildels forskjellige retninger. Skiferen er tyntspaltende og har et ujevnt brudd.
Det var ønsket vann til et hyttefelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Kvartsitten har et ØNØ-lig strøk, og lagningen har et SSØ-lig fall, ca. 55g. Under produksjonen har en skåret seg inn i kvartsitten langs den sydlige del av denne parallelt strøket. Feltet med meget ren kvarts er relativt smalt, og for å forsøke å utvide bruddet noe, ble det lagt opp fem profiler over kvartsitten for å undersøke feltet nord for bruddet. Analysene viser imidlertid at hele feltet nord for bruddet er relativt homo- gent og av tildels dårlig kvalitet. Al2O3 > 1%.
Formålet med boringene var å undersøke fjellets beskaffenhet i de områder hvor det skulle bygges dam og drives tunnel for Mardøla Kraftanlegg. Det ble boret 6 hull med samlet lengde 434,95 meter. Det vises til NGU Rapport nr. 557 A,B: Geologiske undersøkelser og diamantboringer Mardøla Kraftanlegg.
Det var ønsket vann til inntil ca. 40 hytter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det er gjort oppfølging av flyanomalier. Forekomstens består av en rekke røsker med strøk NØ. Forekomsten ligger nord for Lensvik kapell ca. 100 m.o.h. Hovedbergarten er en finstripet skifrig amfibolitt som er rester av den tektoniserte, kaledonske grønnstein som her opptrer som en synklinal med akse N4DØ og fall 30 grader mot N 60 V. Bergarten er svært rusten. En svært jernrik hornblende gir bergarten en lineasjon som er paralell strøk og synklinaksen.

Sider