91 resultater
Rapporten har ikke tekstsider, men er bilag til NGU Rapport nr. 693 C. Den består av grafisk fremstilling av Cu - verdiene for borhullene 1012 A, 1016 A, 1025 A, 1025 B, 1032 A, 1060 A, 1068 A, 1104 A, 1186 A og 1186 B.
Som ledd i prosjekteringen av Mauranger Kraftanlegg inngår en tunnel under Folgefonni. NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bestemme istykkelsen langs profilet, d.v.s. over en lengde av ca. 6 km. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Høyden langs profilet varierte mellom ca. 1150 m.o.h. og ca. 1570 m.o.h. Snødekket varierte anslagsvis mellom 5 og 8 m. Det ble registrert istykkelser på opp til ca. 280 meter.
Formålet var å undersøke anomalier fremkommet ved elektromagnetiske målinger, jfr. NGU Rapport nr. 503 B. Det ble boret 4 hull av samlet lengde 259,30 meter. Se forøvrig rapportene 503 B, 510 C, 548 D, 756 B og 845.
Det var ønsket å få alternative boresteder i fjell for vannforsyning til Fagerfjell Hotel. Boresteder ble tatt ut.
Det var ønsket å skaffe mer vann til vannverket, helst fra et område hvor ny hovedledning var gravd ned. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Undersøkelsesboring i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til Røros by fra løsavsetningene på Kvitsanden, Slåøya - Geittjernet.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).
En borebrønn på eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble redusert, da veien like ved ble utvidet. En vurdering av ansvarsforholdet blir gitt.
Resultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: " Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand." Publikasjonen omhandler også undersøkelsene under oppdragene nr. 236 og nr. 255.
Pegmatitten er tidligere beskrevet av Tom F.W. Barth, NGU-publikasjon nr. 128b,1931. Pegmatitten har vært en meget stor linse innen "anorthositt-området" vest for Lindesnes. Den totale lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden på linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre kvarts-linser med tildels breksjiert pegmatitt mellom.
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Hallset i Stod: Det ble ikke funnet partier velegnet for drift på bygnings- stein. Grana bru, Snåsa: Gjenopptakelse av drift i denne forekomsten er aktuell. Problem som må løses er utbredelse av stikk og anleggelse av skrottipp. Kinderåsen, Snåsa: Den del av marmorfeltet som er synlig ved Kinderåsen er for sterkt oppsprukket og "forurenset" med stikk til at lønnsom drift er mulig. Derås, Namdalseid: Det foreslås mind

Sider