9 resultater
Det ble boret 3 hull med samlet borlengde 676,15 meter. Videre ble det boret 3,00 meter i utskutte malmblokker.
Rapporten her følgende innholdsfortegnelse: - Forhistorie og tidligere undersøkelser. - Forekomstene i Repparfjord. - Undersøkelsesarbeider i 1964. - Forslag til undersøkelser i 1965. - Figurer: 01. Geologisk kart M: 1:100 000. 02. Kjente mineraliseringer, Invex borhull, NGU's koordinatnett. 03. Planlagte bohull 1965. I oversikten er det dessuten referert til seks støtterapporter ang.
Blokkleting er et ledd i den regionale malmleting i Finnmark. Foreliggende arbeider er en fortsettelse av den utstrakte prospektering som ble utført i Kautokeino-området i 1959 og 1960, j.fr. GM Rapport nr. 254 A og 276 A.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 170 km2 stort område rundt Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink.
Målingene omfattet den del av Finnmarksvidda som ikke tidligere var målt, Jfr. rapportene nr. 377 og 378. Under oppdrag 397 ble det målt et areal på ca. 10.000 km2 og samlet profillengde ca 10.000 km, dvs. profilavstand 1 km. Målingene inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1962. Prosjektleder H. Håbrekke.
Flymålingene ble utført i Juli 1958 (GM Rapport nr. 258). Oppfølgingen omfatter foreløpig 11 lokaliteter. I alle disse ble det foretatt slingrammålinger. I noen av de samme lokaliteter ble det dessuten utført geologiske undersøkelser, blokkleting samt tatt bekkesedimenter. Tegning nr. 548 A - 03 gir en god oversikt over det arbeidet som er gjort. Rapport og bilag utgjør 2 bind. Se NGU Rapport nr. 548 C når det gjelder resultatene av mikroblokkletingen i området.
Rapporten har ikke tekstsider, men er bilag til NGU Rapport nr. 693 C. Den består av grafisk fremstilling av Cu - verdiene for borhullene 1012 A, 1016 A, 1025 A, 1025 B, 1032 A, 1060 A, 1068 A, 1104 A, 1186 A og 1186 B.
Formålet var å undersøke anomalier fremkommet ved elektromagnetiske målinger, jfr. NGU Rapport nr. 503 B. Det ble boret 4 hull av samlet lengde 259,30 meter. Se forøvrig rapportene 503 B, 510 C, 548 D, 756 B og 845.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).