1 resultater
Målingene gikk ut på å undersøke utglidningsfaren ved en mudring nær kaianlegget i Fagervika. Langs 2 profiler tvers over et område med en steinfylling av ukjent mektighet gjaldt det primært å få bestemt fjellets beliggenhet, men det ble også ytret ønske om at en prøvde å fastlegge overgangen mellom steinfyllingen og et eventuelt leirlag. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Fjelloverflaten ble fastlagt relativt sikkert.