4 resultater
Det finnes ingen rapport i NGU's arkiv. Resultatene av målingene ble meddelt oppdragsgiver kun i form av grunnprofiler. Disse tegningene, i et antall av 3, ligger i NGU's kartarkiv. Oppgaven gikk ut på å undersøke en trase` for en prosjektert vanntunnel. I ettertid har det vært vanskelig å stedfeste nøyaktig hvor undersøkelsene har foregått, men er kommet til at det er målt langs en ca.
Som en fortsettelse på arbeidet rapportert i G.M. 199 ble det foretatt ytter- ligere seismiske målinger. (Tillegg til rapport 199.)
Formålet var å bestemme løsmassenes mektighet langs en planlagt avløpstunnel for Tunnsjødal Kraftverk. Det ble utført seismisk refraksjonsmåling langs 3 parallelle linjer langs traceens forløp og på 8 tverrprofiler. Resultatene er gjengitt som profiler. Endel supplerende måling ble utført i 1959 og er beskrevet i rapport 242.
Oppgaven var å bestemme løsmassenes mektighet langs avløpstunnelen fra Aunfoss kraftanlegg. Det ble foretatt seismiske refraksjonsmålinger og resultat er gjengitt som profiler. Supplerende målinger er angitt i egen rapport:199 tillegg I.