7 resultater
Forkortet: Geologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 om at slike hendelser også kan skje i dag.
I forbindelse med fjellskredkartleggingen ved NGU er det utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne påvise permafrost og sprekkesoner i det undersøkte området.
Forkortet: NGU har, på forespørsel fra Tromsø kommune, kartlagt grunnvannspotensialet i løsmassene på Ramfjordmoen for å undersøke mulighetene for om området kan utgjøre en reservevannskilde til Tromsø by og/eller en alternativ vannkilde til det lokale Fagernes vannverk. Ramfjordmoen har lenge vært ansett som et område med potensielt store grunnvannsressurser, og har derfor vært båndlagt i kommunens reguleringsplaner med tanke på framtidig utnyttelse.
Forkortet: Denne rapporten innholder resultatene fra løsmasskartlegging og geofysiske målinger, samt omtale av maringeologiske undersøkelser i 4 områder rundt Lyngenfjorden (Spåkenes-Djupvik, Olderdalen, Trollvik-Langnes og Lyngseidet sør, fra Lyngseidet til Polleidet) som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2002. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt med hovedvekt på løsmassene, spesielt leiravsetningene.