26 resultater
Forkortet: Rapporten inneholder resultatene fra løsmasskartlegging, geofysiske målinger og maringeologiske undersøkelser som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2001. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt, med hovedvekt på omtale av løsmassene, spesielt leiravsetningene, i områder omkring Vangsvik, Sørreisa, Løksebotn og indre Lavangen.
(Forkortet): Rapporten inneholder resultatene fra løsmassekartlegging, geofysiske målinger og maringeologiske undersøkelser utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune. To kvartærgeologiske kart er vedlagt og gir oversikt over løsmassene ved Sandstrand-Renså i Skånland kommune og rundt Ibestad og Ånstad i Ibestad kommune. I tillegg presenteres noe informasjon om løsmassene på tilstøtende deler av fjordbunnen.
Vedlegg til NGU-rapport 2004.057
Vedlegg til NGU-rapport 2005.018
Beskrivelse på kartet
Vedlegg til NGU-rapport 2004.057
Vedlegg til NGU-rapport 2004.057
Vedlegg til NGU-rapport 2004.057
The geology of the Vaddas area, Troms: a key to our understanding of the Upper Allochthon in the Caldonides of northern NorwayIngvar Lindahl, Brian P. J.
Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av Målselvdalføret i Troms er bearbeidet og visualisert i 3D ved hjelp av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er terrengmodeller som er basert på digitale, økonomiske kartdata. Georefererte innskaddede flyfotos er drapert på en av modellene.
Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt ligger på østsiden av Malangshalvøya og strekker seg fra Postraselvas utløp og vest-sørvestover ca. 3 km. Feltet er en del av mektige karbonatsekvenser i Tromsødekket i dette området. Karbonatene er gjennomgående inhomogene bergarter med tallrike linser og bånd av skimmerskifer og amfibolitt. Dolomitt og karbonat er til dels vanskelig å skille fra hverandre i felt, men dolomitten er gjennomgående mer jevnkornig og litt hvitere enn kalksteinen.
Rapporten inneholder resultatene fra løsmassekartlegging, geofysiske målinger og maringeologiske undersøkelser utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2002 og 2002. Den gir oversikt over løsmassene omkring Brøstadbotn og Espenes, med et kvartærgeologisk kart i M 1:20.000 vedlagt. Noe informasjon om løsmassene på tilstøtende deler av fjordbunnen presenteres også. (Forkortet)
Forkortet. En gjennomgang av geologisk materiale som omhandler ultramafiske bergarter i Troms fylke med påfølgende rapportering i 2002 (Lindahl & Nilsson 2002) ga en oversikt og vurdering av de aller fleste kjente klebersteinsforekomstene i fylket. Det ble gitt en anbefaling om oppfølgende undersøkelser av disse arbeidene i 2003. Bevilgning for de oppfølgende undersøkelsene ble gitt for 2004 i et omfang på omkring halvparten av den foreslåtte innsatsen.
Vedlegg til NGU-rapport 2005.018
Det er gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av Tromsdalsfyllingen av overflateprøver fra dekkmassene (0-2 cm), prøver av avfallsmassene og av de naturlige løsmasser under fyllingen, totalt 60 prøver. I alle prøvene er innholdet av arsen, bly, kadmium, krom, kvikksølv, nikkel og sink bestemt. 40 av prøvene er analysert for innhold av PAH16 og PCB7, mens 20 av de 60 prøvene er analysert for BTEX og THC.
Vedlegg til NGU-rapport 2004.035