17 resultater
Rapporten omhandler innholdet av anioner i bekkevann fra Nordland og Troms (1298 prøver).
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra hver kommune. Kvæfjord og Dyrøy har tilstrekkelig med grus, mens resten av kommunene har underskudd på grus. Den mekaniske kvaliteten på løsmassene er jevnt over dårlig.
Rapporten presenterer 3 gravimetriske Bougueranomalikart i farger over Finnmark: Finnmark M 1:500 000, Finnmarksvidda M. 1.250 000 og Seiland M. 1:250 000. Kartene er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og er basert på observasjoner utført til og med 1988 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, Brooks og Chroston, et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Forskningsråd og U.S.
Rapporten omhandler ICAP-analysen og ledningsevnen av bekkevann.
Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon.
Rapporten omhandler XRF-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon
Rapporten omhandler Neutronaktiveringsanalysen av løsmassenes finfraksjon.
150 prøver, hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert på Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer og Zr, Y, Sr, V, Zn, Cu, Ni, Co, Cr og S ved XRF. De undersøkte ultramafittene, ved Kjosen og Russelv, representerer hovedsaklig dunittiske til wehrlittiske kumulater. Av PG-metallene er Pt og Pd helt dominerende. Dunittdominerte ultramafitter ved Kjosen har Pt+Pd mellom <1 og lokalt opp mot 100 ppb, med Au generelt godt under 5 ppb.
Rapporten presenterer resultater fra befaring av kvartsitter i Troms fylke. 13 forekomster er undersøkt. Arbeidets primære mål har vært å danne seg et bilde av kvartsittens eventuelle egnethet som industrielt råstoff, i første rekke for ferrosilisiumformål. Kjemisk analyse (XRF) av innsamlet prøvemateriale ga som resultat at ingen av de undersøkte forekomstene peker seg ut som spesielt fordelaktige. Videre undersøkelser anbefales ikke.
I forbindelse med leting etter nye grafittforkometser på Senja ble NGU engasjert for å foreta CP-, SP- og VLF-målinger ved Bukkemoen i Lenvik kommune. Formålet med målingene var å kartlegge utstrekningen av de grafitt- skifrene som var påvist i området samt å detektere eventuelle nye grafitt- soner. Det ble mål med 100 m profilavstand. Totalt omfattet målingene 4.5 profilkm VLF- og SP-målinger samt 11.5 profilkm CP. De tre målemetodenes anomalier var tildels sammenfallende.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.