11 resultater
Det er målt på 6 l:50 000 kartblad, hvorav ingen er ferdigmålt. Ingen anomalier over 600 i/s er registrert. 2 middel-sterke anomalier, 470 i/s og 350 i/s ble funnet og er beskrevet i rapporten. Det ble ikke registrert områder som bør undersøkes nærmere.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Krøttøy og Gårdsøy. Samarbeidet med overflatevann av P.R. Neeb senere.
Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmateriale i området. Vannforsyningen gjelder forsvaret, men området vurdert for kombinert vannforsyning mellom forsvaret og det sivile. Mulighetene virker gunstige ved Råvannet.
Rapporten beskriver bekkesedimentundersøkelser i Alta-Kvænangenvinduet på kartbladene Kvænangen og Flintfjellet. Hensikten er å sammenstille fore- liggende bekkesedimentdata i malmletingsøyemed. Det er benyttet analyseresultater fra følgende undersøkelser: - NGU oppdrag 375, prøvetatt 1962 - A/S Sulithjelma Gruber, prøvetatt 1972 - 1975 - NGU oppdrag 1732, prøvetatt 1979 Tilsammen 1 254 prøver som er analysert på kobber, kobolt, sink, bly, sølv, nikkel, molybden, jern og mangan.
Rapporten er en samlet beskrivelse av feltet, basert på undersøkelsene sommeren 1978 og tidligere arbeider. Sommeren 1978 ble det boret 5 korte diamantborhull, og det ble prøvetatt på berghallene. Prøvene er analysert på Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mo, V, Ag, Au, Fe og S. Mineraliseringen består av en rekke steiltstående kvartskalkspatganger i en grovkornet grønnstein. Malmmineralene er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder.
Etter ønske fra Kvænangen kommune og Statens Vegvesen har NGU foretatt undersøkelser og befaringer av sand -og grusforekomster i 8 utvalgte områder i Kvænangen kommune for å få en oversikt over massenes brukbarhet til tekniske formål, spesielt vei -og betongformål. Undersøkelsene viste at de største brukbare forekomstene ligger i Kvænangsbotn ved Njemenjaikamoan og Nordbotn.
De seismiske målingene har påvist to sjikt i overdekket. På toppen er et relativt tynt lag med tørre masser og lydhastighet 300 - 600 m/sek. Under dette laget er hastigheten 1 300 - 1 675 m/sek. Sjiktgrensen mellom de to lagene er sannsynligvis grunnvannspeilet. Dypet til fjell varierer mellom 15 og 52 m.
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over Kvænangenvinduet i Troms og Finnmark fylker. Det ble utført radiometriske, magnetiske og elektromagnetiske målinger over et ca. 600 km2 stort område. Antall profilkm fløyet er ca. 3 000. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Som navigasjonsgrunnlag ble NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som profilkurvekart.
Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmateriale i området Vannforsyninger gjelder forsvaret, men området vurdert for kombinert vannfor- syning mellom forsvaret og det sivile. Mulighetene virker gunstig ved Råvannet.
Rapporten inneholder omtale av og resultater fra geofysikse helikoptermålinger over Njallaav'zi,Nordreisa, Troms i 1976. Det ble målt over fire mindre om- råder som tilsammen dekker ca. 180 km2, og resultatene er registrert både analogt på kurveskrivere og digitalt på magnetbånd. Det ble utført både mag- netiske og radiometriske målinger. Kartene som følger rapporten er i målestokk 1:50 000 og er basert på den digitale datasamlingen.
Seismiske målinger ble utført på sand- og grusforekomster i Tyttebærvika og i Fauldalen. Løsmassetykkelsen på opp til 20 m ble påvist i Tyttebærvika. I Fauldalen var løsmassene opp til 25 m tykke.