9 resultater
Størstedelen av kartbladet Cier'te er kvartærgeologisk kartlagt i løpet av 1973 - 1974. Hovedhensikten med det kvartærgeologiske kartet er å danne grunnlag for videre studier av prospekteringsmetoder i løsmasser i områder som hovedsaklig er dekket av glasigene avsetninger.
NGU ble bedt om geologisk informasjon fra Lenvik kommune i forbindelse med generalplanarbeidet i kommunen. - Befaring ble foretatt av noen områder kommunen pekte ut. De var interessert i brukbare forekomster av løsmasser til veg og betongarbeider. - Det er forholdsvis små muligheter for forekomster av løsmasser med høy kvalitet til vegbygging. - Kun løsmassene ved Bjorelvnes kan være aktuell til betongformål. Bør undersøkes nærmere.
Arbeidet omfatter en geologisk kartlegging av de prekambriske bergartene (grunnfjellet) på kartbladene 1733 I Mållesjåkka og 1733 II Cier'te. Fra dette området var det tidligere kjent kobber- og uranmineralisering, og ved kart- leggingen ble det lagt spesiell vekt på soner som kunne tenkes å ha økonomisk interesse. Den mest utbredte bergartsgruppen er prekambriske granittiske gneiser med kvartsittiske soner.
I rapporten er samlet alt materiale som angår skiferundersøkelser utført av NGU i Troms fylke i 1973. Detaljert beskrivelse av de enkelte lokaliteter er gitt i 8 delrapporter. I Kvænangen-Vaddas-området er det brutt på en granatglimmerskifer. Fortsatt drift anbefales, og et nytt område for drift utpekes på Ø-siden av Luovasskaidde. Gjøvarden; antatt mulighet for lønnsom drift i liten målestokk.
På grunnlag av anbefaling i tidligere NGU-rapport, ble det foretatt spregning for prøveuttak i Meistervikfeltet sommeren 1973. Prøvepunktene er konsentrert om de områder som egnet seg best for en eventuell drift, samt enkelte ytre punkter for å bestemme fortsettelsen av enkelte gode soner. Undersøkelsen av kvartsittsonen som helhet har gitt positive resultater for feltene Mestervik og Nordby.