6 resultater
A/S Norske Shell har et oljetankanlegg på Skjelnan ved Tromsø. Det arbeides med prosjektering av ny kai for anlegget. I den anledning ble NGU engasjert til å gjøre seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler i området. Seismogrammene ble gode, og de har gitt grunnlag for tolkninger som synes å være entydige.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Forekomsten er befart etter anmodning fra fylkesmannen i Troms, utbyggings- avdelingen. Forekomsten ligger i kaledonsk overskjøvete bergarter av ukjent alder. Malmen er knyttet til en 700 m lang opp til 3 m tykk amfibolittsone. Amfibolitten ligger i en kvartsitt og kontakten er paralell med kvartsittens skifrighet. Malmen består av magnetitt og opptrer som uregelmessige linser av opp til 30 cm tykkelse. Den totale mengde av magnetitt er vanskelig å anslå men overstiger ikke 25 %.
Feltarbeidet i 1971 var lagt opp etter en reiserute hvor det tidligere ikke var foretatt undersøkelser etter brukbart fast fjell og grusavsetninger til vegformål. - Det ble utført befaring og prøvetaking og det ble kjørt sprøhet og flisighet, kornfordeling og humusanalyser. - Analyseresultatene er anført på kornfordelingsskjemaene. Beliggenhet for hver prøvested er innplottet på oversiktskartet over Troms.
Rapporten omfatter prøvetaking og resultater av i alt 2 prøver i fast fjell og 33 sand - grusprøver i forskjellige deler av fylket, i hovedsak Bardu - Målselv, Lyngen og Kvænangen. For Troms fylke er det utgitt fastfjell / grusrapporter fra NGU i 1969 1970 med henholdsvis rapportnr. 939 i og 968 B.
En rekke skiferforekomster er blitt undersøkt. De fleste er uten økonomisk interesse. Enkelte kan være økonomisk interessante og bør undersøkes nærmere. Forekomstene i Reisadalen, Nordreisa kommune er lovende. Fortsatt drift i Holmevatn, Nordreisa kommune er anbefalt. Det anbefales prøvedrift på forekomstene Nordkjosbotn (Balsfjord kommune) og Olderbakken (Storfjord kommune). Forekomstene Taskebyvågen og Eneset (Skjervøy kommune) anbefales detalj- kartlagt.