3 resultater
Formålet med rapporten er å bringe en oversikt over det rapportmateriale NGU har i sine arkiver vedrørende mineralske råstoffer, bygningsstein og U-Th-mineraliseringer, samt å berette om resultater fra undersøkelser i 1969. Det gis en forekomstoversikt for følgende mineraler og bergarter: Dolomitt (dolomittmarmor), olivin, serpentin, kleberstein, talk, asbest, kalk- stein, kvartsitt, kvarts, grafitt, skifer, uran.
Vurdering av grunnvannsforhold/vannforsyning til Rossvollområdet og Andselv- området.
Langs en alternativ brutrase mellom Tromsøya og Kvaløya skulle fjellets beliggenhet under sjøbunnen bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger. Seismogrammene ble gode, og de resulterende løpetidsdiagrammer har gitt grunnlag for tolkninger som synes entydige.