4 resultater
Det skulle foretas geofysiske undersøkelser over aktuelle partier i strøket Loftani - Rieppis for kartlegging av eventuelle malmsoner. Målingene foregikk i fortsettelsen mot syd av feltet som i 1953 ble målt i området Grytlien - Loftani (GM Rapport nr. 108). Geolog Johs Færden anviste feltet i marken. Feltet er kartlagt geologisk av professor Th. Vogt. Malmen består hovedsakelig av magnetkis med noe kobberkis og svovelkis og opptrer i tynne soner konform skifrigheten.
Rapporten inneholder et orienterende forslag til diamantboringer på kissonen som ble funnet ved Turammålingene i 1954, Krf. GM Rapport nr. 138.
I anleggsområdet for det prosjekterte kraftverk skulle bestemmes løsdekkets mektighet i visse partier. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble målt i alt 18 profiler og funnet mektigheter varierende fra 0 til 20 meter.
Boringene ble utført på grunnlag av resultatene av GM's elektromagnetiske målinger i 1954, jfr. GM Rapport nr.138. Det ble boret 16 hull med samlet lengde ca 1260 meter. Av rapporten fremgår hullenes plassering og lengde. Plasseringen er referert til GM's koordinater. Leder for borprogrammet var F.M. Vokes. I følge hans rapport er antallet hull for lite til å gi et fullstendig bilde av Sabetjokforekomsten.