12 resultater
I Lillehammer kommune ble det for 1989 rregistrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 196.800 m3. Av dette utgjør pukkproduksjon fra fast fjell 2000 m3. Det er liten transport av masse over kommunegrensen, bare 8% av uttaket ble eksportert ut av kommunen. Den registrerte importen utgjør 13% av totalforbruket, og er særlig knyttet til formål med strenge kvalitetskrav, veidekke og betong. Forbruket i kommunen var på totalt 220 100 m3, noe som tilsvarer ca. 9.8 m3 pr. innbygger.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Oppland fylke er kartleggingen utført av Berdal Strømme a.s. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fem rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak.
Rapporten presenterer tilgjengelige geologiske data i Ringebu kommune for bruk i kommuneplanens arealdel. Rapporten omhandler temaene byggeråstoff, grunnvann i løsmasser, verneverdige kvartærgeologiske forekomster og geologisk interessante lokaliteter. Hvert tema er presentert på temakart, og konklusjonene fra disse er sammenstilt på kart i målestokk 1:50 000. Innenfor de ulike temaer er detaljer skilt ut og vist i stor målestokk.
I samarbeid med Vegkontoret i Oppland utførte NGU i 1989 undersøkelser av mulige pukkforekomster i kommunene Østre- og Vestre Toten, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Målet var å finne bergarter som tilfredstiller de gitte krav til vegmaterialer med hovedvekt på slitesterke bergarter. 7 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. En av lokalitetene anbefales nærmere undersøkt.
I forbindelse med grunnvannsundersøkelser på Høvringen er det utført en rekke geofysiske målinger på bakken og i brønner. Målingene var et ledd i NGUs kompetanseoppbygging på grunnvann i fjell. VLF- og refraksjonsseismisk profilering ga ikke anomalier som kunne tilskrives noen oppsprekking. Elektriske målinger (profilering og sondering) viste imidlertid anomalier som kunne tilskrives en generell oppsprekking av berg- grunnen. Bakkemålingene ble bekreftet av elektriske målinger i brønner.
Gravity studies have previously indicated a deep root zone (16 kmthick) below the outcropping pyroxene-granulites of the Jotun Nappe Complex in Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The Jotun Nappe Complex is inferred to be less than 6 km thick at the deepests part, and the thickness changes abruptly across the Lærdal-Gjende fault which is clearly reflected in the magnetic and gravity maps.
På oppdrag fra Ringebu kommune har NGU utført VLF-målinger over mulige grunn- vannsførende sprekkesoner på Ringebufjellet. Hensikten med dette var å eksakt lokalisere eventuelle sprekker, og derved finne fram til best egnede lokali- teter for brønner. Aktuelle soner var på forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga klare anomalier som kunne tilskrives oppsprukket fjell. På grunnlag av de geofysiske målingene anbefales tre boringer.
Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det anbefales å tette igjen nedre del av hullet med bentonitt. Går ikke dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut.
Proøvepumping av borebrønn til boligfelt tømte en privat borebrønn. Den private brønnet tok seg raskt opp etter pumpestopp. Det anbefales videre prøvepumping med vesentlig rredusert uttak, som likevel er tilstrekkelig for boligfeltets vannbehov. Alternativ boreplass er tatt ut i tilfelle prøve- pumpingen er mislykket.
Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger på 3 lokaliteter i området Ringebu-Fåvang. Målsettingen var å påvise nyttbare forekomster av sand og grus. Det ble målt 10 profiler - foreslått av Peer-Richard Neeb - på tilsammen 3300 m. Store mektigheter av sand og grus ble påvist ved Myre grustak. Koordinater Frya: 32V 5560 68258 Koordinater Kolstad: 32V 5607 68243
Utenfor Midt-Norge ligger det sedimentære bassenger like inntil fastlandet som kan inneholde olje/gass forekomster. Hovedstrukturelementer på land i Møre-Trøndelagområdet kan følges ut på kontinentalsokkelen. En slik strukturell sammenheng i overgangen land/sjø kan bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data.