9 resultater
I forbindelse med en undersøkelse av hvor egnet bark er som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering (NGU-rapport 86.013) ble det samlet inn bakgrunnsprøver langs riksveien på vestsiden av Mjøsa. Disse inneholder mere bly enn bark samler inn over en blyglansførende kvartsitt i Nøssmarka, Snertingdal. Dette kan tyde på forurensning av barkeprøvene fra bileksos. I så fall er bark et egnet prøvemedium for å påvise blyforurensning fra bileksos.
Flere vannutslag fra fjell i området antyder at det kan være en medvirkende årsak til meget høyt vanninnhold i en morene. Morenen er tenkt benyttet til tetningskjerne i en dam. En senking av grunnvannet i fjellet under morenen vil kunne utføres ved pumping fra borebrønner i overkant av morenen.
Som en del av arbeidet med Flerbruksplaner for vassdrag i Gudbrandsdalen, har NGU kartlagt og sammenstillet data vedr. grunnvannsforekomster i løs- masser. Rapporten, som bygger på data innsamlet gjennom hele perioden fra ca. 1957-85, dekker vesentlig hoveddalføret. Grunnvannsforekomstene er klas- sifisert etter vanngiverevne i skalaen GOD - MIDDELS - DÅRLIG.
Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.Robert D.
Prøver av bark fra bjørk og gran er analysert på 29 elementer, inklusive bly. Prøvene er samlet inn langs et 1,3 km langt profil som krysser en blyglansførende kvartsitt overdekket av morene. Responsen i vegetasjonen er spesifikk for bly i gran. I bjørk er den mindre distinkt.