14 resultater
Brev: 1890/72G Vannforsyning til ca. 200 personer anbefales løst ved boring i fjell, med boreanvisning og borested. Massiv og tett granodiorittisk gneis, lite opp- sprukket, Betinget anbefaling.
Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser 1971 ble det foretatt oppfølgning av bekkesedimentanomalier på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den regionale anomalien - Bringe klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering i fast fjell eller hvilke andre faktorer som er årsak til anomalien. Ved utvelgelse av anomalien er det lagt vekt på: Bly-innholdet i prøven og naboprøvene, Fe- og Mn-innholdet i prøven (e), bekkens størrelse og geologisk bosetting.
Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1971 ble det utført diamantboringer i Ringsjøfeltet. Det er boret tre hull og et hull fra 1970 ble forlenget. Tilsammen ble det boret 456 m. I rapporten er det gitt en borekjernebeskrivelse og analyseverdiene er listet opp.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsforsyning og avløpsforhold for planlagte turistsentra/hytteutbygging i Fåberg Vestfjell.
Målingene er en fortsettelse av undersøkelsene i 1970, kfr. NGU Rapport nr. 965 A/Del 2. Det ble utført kombinerte potensialmålinger på vanlig måte. Målingene i 1970 hadde vist at disse målemetodene var egnet til å påvise blymineraliserte soner. Ved målingene ble det påvist flere interessante anomalier.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Rapport vedrørende geologiske hydrogeologiske forhold i Korgen-Hovemoen området, herunder forslag til klausuleringsområder og nedsettelse av nye grunnvannsbrønner.
Grunnundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse til Hundorp og Vinstra fra løsmasser.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsfors. og avløpsforhold for 5 planlagte hyttesentre i Nordseterområdet, Lillehammer.
Anvisning av boreplasser for vannforsyning til skole og boligfelt. Jfr. også rapport av 31/7 -67.
Forslag til utvidelse av eksisterende grunnvannsanlegg.
Ved seismiske refraksjonsmålinger skulle en ta sikte på å bestemme beliggenheten av fjelloverflaten og vannspeilet og om mulig påvise sjiktgrensen i overdekket. Resultatene skulle for det første brukes til å vurdere de hydrogeologiske forhold i området omkring Korgen hvor det planlegges bygging av vannverk basert på grunnvann. For det annet regnet en med at målingene skulle bidra til å skaffe et bilde av ressursene av nyttbar grus på Hovemoen.
Denne oversikt over de kvartærgeologiske forhold omkring Frya og Kjønnåsen er laget for Regionplanrådet for Sør-Gudbrandsdalen til bruk for arealplan- leggingen i dette området. Oversikten er en kort, foreløpig sammenstilling. I løpet ab 1973 vil det foreligge en mer detaljert presentasjon av data og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi og arealanvendelse i Ringebu".
Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Harpefoss fra løsavsetningene ved Lågen.