9 resultater
Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et område mellom Dombås og Hjerkinn. Gjennom- føringen av undersøkelsen og de geokjemiske resultatene fra den sydvestre delen av området behandles i NGU-rapport nr. 685 A. Resultatene fra den nord- østre delen av området behandles i denne rapporten.
Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et 760 km2 stort område mellom Dombås og Hjerkinn. Den sydvestligste delen av dette området, ca. 500 km2, behandles i denne rapporten. Den resterende del av området behandles i rapport 685 B. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen.
Anvisning av boreplasser for vannforsyning til boligfelt og skole. jfr. også rapport av 14/11 -72.
Rapporten beskriver resultatene fra undersøkelsene av geologiske forhold ved : 1. Damsted ved Rauddalsvatn. 2. Inntakssted ved Heilstuguvatn. 3. Overdekningsforholdene ved stasjonsområdet Lom. 4. Overdekningsforholdene i Murudalen.
Undersøkelse av malmførende impregnasjoner ved Øvre og Nedre Tessa. Førstnevnte, som ligger i kvartsitt, utgjøres av tynne parallelle bånd av pyritt,magnetkis og korn av kopperkis. Impregnasjonen ved Nedre Tessa ligger i grønnstein og må karakteriseres som fattig.
Oppdraget er utført for Valdres skiferbrudd A/S ved Fjeldhammer Brug. Bor- ingen er kommet istand etter forslag fra den tyske skiferekspert J. Schilling. Etter boringen kan man trekke følgende konklusjon: 1. Skiferen flater ut mot dypet i overensstemmelse med J. Schillings antak- else. 2. Den aktuelle "undre åre" er ca. 8m mektig i BH 3 og 16m mektig i BH 2 og må derfor antas å tynne ut. 3. Fargevariantene gråblå-grønn opptrer i varierende mengdeforhold.
Undersøkelsene er foretatt for å skape avklaring innen de områder som kan tenkes å føre kvartsittskifer. Ved befaringene har man støttet seg til det geologiske Norges-kart. Følgende strekninger er undersøkt: 1. Langs Vågåvann vest til Lyngve. 2. Garmo - Tessevann. 3. Langs bekken Gjerdingi mellom Byrseter og Ekleseter, syd for Garmo. 4. Fjellskråningen sydøst for Lom. 5. Langs vei Lom - Flå bru på nord- og sydsiden av elva. 6. Den nordlige del av Visdalen. 7.
Kvartsforekomsten er en pegmatittgang. I et flatt, svakt nordoverhellende lende med tynt overdekke sees en rekke pegmatitt blotninger. Pegmatitten er ca. 90 m lang og bredden er ca. 15 m. I blotningene sees flere kvarts- anvisninger med bredde 5 m. Kvaliteten ser ut til å være god. Litt småfallen feltspat sees i en liten skjæring. Det anbefales at forekomsten avdekkes. Videre foreslås det å bore forekomsten med 5 lange bor og undersøke borstøvet.
Oppdraget er gitt i brev av 17/3-1966 ved driftsbestyrer K.Haraldseth. Undersøkelsene er konsentrert i traktene ved elven Finna der det er en rekke mindre brudd i drift syd for gården Skjesvoll. Skiferen som brytes her er en glimmerskifer som er en ekvivalent til Sel-skiferen. Videre ble det foretatt enkelte spredte undersøkelser i glimmerskifer i området syd for Vågåvann og i kvartsittskifer i området NØ Vågåmo.