3 resultater
I forbindelse med prosjektering av diverse byggeobjekter i Bægnavassdraget var det ønskelig å få bestemt overdekkets mektighet på en rekke steder. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.
For prosjektering av en brønn for Ødegården skulle fjellets beliggenhet søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger på to lokaliteter. Profilene 1 og 2 ligger omtrent rett nedenfor husene på Ødegården, mens profilene 3 og 4 ligger like nedenfor hengebru på Aksel Blekastads eiendom. Koordinatangivelsen er usikker.
Overdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs 500 meter av den prosjekterte trase` for avløpstunnelen fra kraftstasjonen ved Harpefoss. Seismogrammene ble gode. Det ble gjennomgående registrert 3 lydhastigheter nedover i undergrunnen, henholdsvis ca. 300 m/sek, ca. 1250m/sek. og ca. 4500 m/sek. Disse hastigheter korresponderer sannsynligvis med henholdsvis finsand, morenegrus og fast fjell.