6 resultater
A map of all lineaments resolvable at 1:100,000 scale on a LANDSAT TM5 image utilizing bands 1,2, and 3 was constructed over the Møre Trøndelag region of central Norway. This onshore fracture lineament map was merged with an offshore lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in the north of the study area and a low density region to the south.
I forbindelse med en planlagt regulering av Brattreiteelva i Verran kommune, utførte NGU i juni 2000 en feltbefaring i områdene langs omtalte elv. Ved den planlagte reguleringen vil en stor del av avrenningen fra Brattreiteelvas nedslagsfelt bli overført gjennom tunnel til Follavatnet. Langs elva er det registrert 3 private vannverk samt ett planlagt kommunalt vannverk.
Det er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Steinkjer kommune bistått med prøvepumping av en grunnvannsbrønn ved Semselva i Følling. Det er lagt spesielt vekt på vurdering av grunnvannets kvalitet. Kapasiteten på grunnvannsbrønnen er ca 1 l/s, og dette er tilstrekkelig til å dekke det oppgitte vannbehovet. Den totale kapasiteten til grunnvannsmagasinet er imidlertidf større, slik at økt uttak kan oppnås ved nedsetting av flere brønner.
I et samarbeidsprosjekt mellom Val Landbrukskole og Norges geologiske under- søkelse har NGU fått i oppdrag å kartlegge pukkforekomsten Val i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. Berggrunnen i området domineres av ulike gneisvarianter. I Bruddområdene opptrer en biotittgneis, lokalt betegnet "blåstein", amfibolitt, en lys gneis og en muskovittførende mikroklingneis.
Sommeren 2000 ble det urført relativt grundige løamasseundersøkelser med kvartærgeologisk kartlegging, sonderboringer og georadar målinger, samt geunnvannsundersøkelser innen et 8 km2 stort område ved Skarpdalen i Tydal. Bakgrunnen var et oppdrag for Trondheim Energiverk Kraft AS hvor NGU ble bedt om å foreta konsekvensutredning for grunnvannsforholdene og vurdering av overdekning i forbindelse med en planlagt overføringstunnel for vann fra Finnkoisjøen til Essandsjøen.