10 resultater
Geologisk kartlegging i Grongfeltet i kartbladene Harran 1824 III, Grong 1823 IV, Andorsjøen 1823 I, Namsskogan 1824 II og Tunnsjøen 1924 III. Petrografisk og strukturgeologisk beskrivelse av bergartene. Beskrivelse av sulfidmineralisering og mulig porfyr Mo forekomst ved Fremstfjell.
The previously defined Sandøla and østre Skorovas Cu, Pb and Zn provinces are united and enhanced by new high-metal samples in the Fremstfjellet and Neså- piggen districts, which also define a new Mo province. The Østre Skorovas province is extended up to Tunnsjøen. Mo, Cu and Zn mineralisation has been found in the Fremstfjellet area; these elements show a good correlation between high-metal concentration in stream sediment samples and the principal underlying bedrock type.
Det er tidligere utført undersøkelser i de to områder og de publikasjoner/rapporter i NGU's arkiv som er aktuelle er listet opp i nærværende rapport. De nye målingene foregikk på vanlig måte og på basis av stikningsnett brukt ved tidligere undersøkelser. Målingene viser at den kjente mineralisering ved Godejord har en utstrekning langs fallet på minst 130 - 150 meter. Ved Skiftesmyr har hovedmalmen en strøklengde på ca. 500 meter og en sannsynlig utstrekning mot dypet på 400 - 500 meter.
Forundersøkelser for grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Verdalsøra.
Bergartene som er kartlagt tilhører Gjersvikgruppen og er eruptivbergarter. De er omvandlet av grønnskiferfacies metamorfose og har gjennomgått en fler- faset deformasjon. Det er under kartleggingen skilt ut tre ulike formasjoner. En keratofyr- formasjon, en lava-tuff formasjon og een putelava formasjon. Området er omgitt av større eruptivkropper av gabbro og trondhjemitt.
Bilag 2 viser prøvenummerkart og prøvetatte områder med henvisning til forkjellige år og oppdragsnummer. Bilag 3 viser Mo-anomalier ved analyse av bekkesedimenter og bergarts- og oppdragsgrenser.
NGU var av utbyggingsavdelingen bedt om å bistå Verran kommune med geologisk hjelp i forbindelse med grusforekomstene i Verrabotn ved grensen til Sør Trøndelag. Kommunen ville ha en vurdering av mengden og kvaliteten til disse forekomstene med tanke på utnyttelse i relativt stor skala. NGU anbefaler at området kartlegges kvartærgeologisk og prøvetas på en slik måte at materialets anvendelsesmuligheter kan vurderes.
CP-målingene forgikk like etter at det var utført VLF-målinger. Resultatene av VLF-målingene foreligger i NGU Rapport nr. 1350. Det er ikke skrevet noen rapport over CP-målingene, som ble utført på vanlig måte. Det ble foretatt målinger med alternative jordingspunkter. Resultatene av CP-målingene er presentert i et kart. De ledene soner som ble fastlagt ved VLF-målingene er også påført dette kartet.
Rapporten har ingen tekst, men bare prøvenummerkart på kartbladene 1:50 000 som angitt ovenfor. En god del prøvenummer tilhører andre oppdrag. Det er ellers vist til geokjemisk kartnr. 1546 - BEKK - dvs. til prosjekt 1546 fra samme område.