11 resultater
Rapporten beskriver reultatene fra diamantboring i Hald Kalkstensforekomst på Inderøya utført i oppdrag fra firmaet Nicolay Buch, Trondheim. Feltet ligger i et åsdrag som strekker seg 100 - 400 m. nord-øst for Hald gård som ligger 2,5 km. N for Strømmen senter. Den geologiske bearbeidelsen er utført av statsgeolog Hultin som også har planlagt diamantboringene og plassert hullene. Det ble boret 5 hull, hvorav hull nr. 2 hadde retning 120 grader og fall 68 grader. De andre 4 var loddhull.
Oppdraget er gitt NGU i brev av 3/10-1968. Oppdragsgiver; Leangen Fabrikk- er A/S. Oppdragets art: 1) Undersøke hvilke muligheter det er for egnet stein i nærheten av Lia Pukkverk. 2) Alternativt andre steder i Trondheims nærhet. 3) Alternativt andre steder i Trøndelag. Undersøkelsens målsetting var å påvise en bergart som egner seg til produksjon av steinull.
Boringene ble foretatt som ledd i en større skiferundersøkelse som NGU foretar for Stenkontoret. Formålet med boringene var å finne ut om diamantboringer er en egnet metode for undersøkelser av skifer. Det ble boret i alt 57,75 meter fordelt på 7 hull. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 850. Det ligger flere skiferbrudd i Imsdalen. I ettertid har en ikke nøyere fastlagt hvor det ble boret.
Seismiske refraksjonsmålinger skulle utføres for å belyse grunnforholdene for et påtenkt tunnelutslag i Ytre Bangsjø. Målingene synes å ha gitt grunnlag for tolkninger som i hovedtrekkene er entydige. Den registrerte lydhastigheten i fjell under vann var 4800 - 5000 m/sek. Vanligvis svarer disse verdier til godt fjell uten vesentlig oppsprekking. Koordinatangivelsen er litt usikker.
Antall profilkilometer 4500. Profilavstand 500 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble dessuten utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Prosjektleder H. Håbrekke.
Under oppdrag 743 ble det boret 880,45 m. fordelt på 8 hull og under oppdrag 799 ble det boret 627,60 m. fordelt på 5 hull. Den geologiske bearbeidelse er utført av Sverre Svinndal. Disse resultatene er fremlagt i NGU Rapport 743/799 datert 30. mars 1968.
Hensikten med boringene var å undersøke kalken i området sydøst for Nicolay Buch's brudd. Det ble boret 6 hull med samlet lengde 140,05 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 804.
Brev: 4260/69G Norske Shells anlegg i Steinvika ønsket en vurdering av muligheten for egen vannforsyning basert på grunnvann. Det ble funnet at muligheten for grunnvann fra rørbrønn i løsmasser i grusavsetninger i nærområdet virker lovende, og at nærmere undersøkelser bør gjøres her. Imidlertid arbeider kommunen med ledning fra sitt vannverk, som er ment å nå ut til tankanleggene i 1970.
Brev: 5274/69G Halland og Sørmo: Det er funnet at brønnene påvirkes negativt av reguleringen av Movatn. Utbedringstiltak anvises. Myrskog: Regulering av Movatn ansees å ha svært liten betydning for vannføringen i både gammel og ny brønn, og forurensning anses ikke å være forårsaket av reguleringen, men av forhold på gården. Vannforsyningen foreslås forbedret ved å endre brønnsted, enten ved kumringer eller sandspiss.
Oppgaven var å vurdere grunnforholdene i forbindelse med et prosjektert drikkevannsmagasin for Vannvikan. Det påtenkte damstedet ligger ved nedre enden av Ramdalsmyra hvor dalbredden er forholdvis smal. Grunnforholdene er her imidlertid ikke gunstige. Man fant forøvrig at Ramdalsmyra ikke er særlig egnet for et drikkevannsmagasin . Et tilsynelatene mer gunstig damsted finnes 450 meter nedenfor/østenfor det påtenkte, men størrelsen på magasinet blir mindre her enn ved Ramdalsmyra.
Antall profilkilometer 2560. Profilavstand 500 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført radiometriske målinger. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.