6 resultater
Som et supplement til tidligere grunnundersøkelser (GM rapport 212) ble det foretatt seismiske refraksjonsmålinger. Resultatene er gjengitt som profiler.
Forekomsten ligger i grenseområdet mellom en overliggende gabbro og en under- liggende grønnsten. Malmen er undersøkt ved en mindre skjæring etter strøket og et lite tverrslag mot hengsiden. I skjæringen står en ren magnetkis med betydelig nikkelinnhold. Malmens ledningsevne er høy. Hensikten med målingene var å kartlegge utstrekningen av malmen som er av- dekket i skjæringen. Det ble utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) ut fra ett kabelanlegg.
Nord - Trøndelag Elektrisitetsverk arbeider med planer for en større kraftutbygging i Øvre Namsen. I forbindelse med disse planene ble Geofysisk Malmleting engasjert til å utføre seismiske målinger med sikte på å fastlegge overdekkets mektighet på en rekke steder. 1. Tunnelutslag Namsvatn 33 4313 72047, 2. Tunnelutslag Vekteren, alternativ øst 4314 72021, 3. Tunnelutslag Vekteren, alternativ vest 4297 72020, 4. Vekterlisundet, terskel 4318 71996, 5. Vekteren, kanal 4318 71978, 6.
Som ledd i prosjekteringen av et større industrianlegg på Verdalsøra fikk GM i oppdrag å utføre seismiske dybdebestemmelser i området. Det skulle måles langs 2 profiler på henholdsvis 700 og 1300 meter. Oppdragsgiver foretrakk en reduksjon i kravet til nøyaktighet når man herved kunne redusere prisen. Dette forhold hadde sammenheng med kjennskapet til resultatet av allerede utførte boringer. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.
Formålet med boringene var å kontrollere resultatene fra seismiske målinger og undersøke fjellets kvalitet. Ved Vektaren ble boret 23 meter jord og 66,85 meter fjell fordelt på 3 hull. Ved Tunnsjøelv ble det utført supplerende boringer, jfr. rapport 240/1. I ettertid har det vært vanskelig å finne ut hvor boringene har foregått. Det vises til rapporter over de seismiske målinger, GM Rapport nr. 212 og nr. 238.
Boringenes formål var å kontrollere seismiske målinger og påvise eventuelle sprekker i fjell på stedene: Tunnsjødal Kraftstasjon, Bekkadal, Tunnsjøelv og Tunnsjø Kraftstasjon. I alt ble det boret 348,20 meter i fjell og 93,5 meter i løsmasser. GM Rapport 240/1 har et supplement innbundet i eget hefte som omtaler et senere borhull i Tunnsjø Kraftstasjon. Dette hull er 80,90 meter langt. I ettertid har det ikke vært mulig å finne ut nøyaktig hvor det er boret.