6 resultater
Brønnboring på eiendom i strandkanten vil medføre fare for saltvannsinntreg- ning i brønnen. Skråboring med 40 grader fall mot innlandet er foreslått, men også den vil være risikofylt.
Rapporten gir en kortfattet beskrivelse av bergarter og Ni-Cu forekomster ved Iveland, og er basert på feltundersøkelser i forbindelse med en hovedfagsoppgave (speciale) i geologi ved København Universitet. Området karakteriseres ved forskjellige typer av gneiser, gabbroer, amfibolitter og ultramafiske bergarter, hvorav flere av de mafiske og ultramafiske bergartstyper fører Ni-Cu forekomster.
Grunnvann til boligfelt/småskole utredet. Antatt behov ca. 2 500 l/t. Prøveboringsprogram i fjell foreslås.
Grunnvannsforsyning til 10 eneboliger på Sandøya vurdert. Saltvannsfare ved kontinuerlig uttak av større vannmengder. Kombinert system med saltvann i toaletter etc., bruksvann/vanning fra skjellsandlag under leir og sisterner, og små drikkevannsuttak fra borebrønner over felles utjevnings- magasin foreslås, utjevningsbassenget bør også kunne benyttes som vannlager ved drikkevannslevering fra vannbåt.
Rapporten er skrevet etter en kort befaring i feltet. Litteratur og data om feltet er sammenstilt, og et geologisk kart over området etter E. Sæther er gjengitt. Ni-mineraliseringer er knyttet til metagabbro/amfibolitt kropper i Bamble formasjonens gneiser. Den betydeligste mineraliseringen er Høgåsen hvor det har vært en del gruveaktivitet. Forekomsten er såpass liten, utgående ca. 100 m og mektighet mindre enn 2 m, at den ikke er økonomisk utnyttbar.
Høymoen i Grimstad kan anbefales som resipient/anleggssted for slamlaguner.