Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

384 resultater
Anvisninger av borested for vannforsyning til to hus.
Det var ønsket vann til 3 - 4 naboer. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
NGU deltok i en grunnundersøkelse for muligheten for å legge en gassledning i rør fra Vestlandet over Haukelifjell via Oslofjorden til grensen mot Sverige ved Halden. Det er foretatt: Befaring i marken, flyfototolkning, tolkning fra geologiske kart og profil.
I et samarbeidsprosjekt mellom Statskog og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Grus-og Pukk-databasen sammenstilt med Statskogs Digitale Eiendoms Kartverk i kystkommunene fra Østfold til Nordland. Dette for å få en oversikt over sand-, grus- og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av statsgrunn i Norge finnes i innlandskommunene.
NGU har gjort borehullslogging i en 800 m dyp brønn ved Rødsmyra skole, Fredrikstad. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i Iddefjordgranitten. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Deler av hullet ble filmet med optisk televiewer.
Kvikksølvinnholdet i grunnen langs kloakk- og utløpsledninger fra kloralkalifabrikken blir presentert.
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp.
Vannforsyning til ca. 100 planlagte hytter ved Buer skog og den permanente bebyggelsen på Prestebakke ble vurdert. Sted for boring i fjell ved Buer ble tatt ut, og forundersøkelsen for grunnvann fra løsmasser ved Prestebakke ble anbefalt.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Det er flere andre boringer og div. forurensede utløp i området. Berg- grunnen består av gneisbergarter. Spredt bosetting.
Uttak av borplass i sprekkesone i gneisbergarter for vannforsyning til broilerfarm og bolighus. Det er advart mot påvirkning av naboenes brønner og et fellesanlegg.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive uorganiske bekkesedimenter innsamlet fra 1 319 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på Si, Al, Mg og Ca. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre for de fleste av hovedelementene. Prøvene fra Gudbrandsdalen og Nordre Valdresdistriktet viser høyere metallinnhold enn prøvene fra resten av det prøvetatte området. Forskjellene er mest fremtredende for elementene Ti, Mg og Ca.
"Forbedrede forundersøkelser for tunneler" (ForForUT) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse. Målet med samarbeidsprosjektet er å videreutvikle forundersøkelser slik at en med større sikkerhet kan forutsi problemer en kan møte ved tunneldriving i forskjellige geologiske miljø. Prosjektet har følgende definerte delmål: 1.
Målingene dekket hele Østfold fylke og søndre del av Akershus. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble samtidig utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene ble utført 1961 og 1962. Prosjektleder I. Aalstad, H. Håbrekke.
Sauøya i Halden kommune er på bakgrunn av tidligere undersøkelser klassifisert som en viktig forekomst. Som et alternativ til Sauøya har NGU undersøkt tre nye områder. Områdene er befart og vurdert med hensyn til bergartstype og homogenitet. Det er tatt prøver for bedømmelse av mekaniske egenskaper. Resultatene viser at bergartene kan variere en del innenfor undersøkelsesområdene. Det er derfor nødvendig med oppfølgende berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet prøve- taking.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til skihytta. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Frie emneord: Berggrunnskartlegging Veibygging Etter henvendelse fra Vegkontoret i Østfold utførte NGU i 1983 en undersøkelse av potensielle pukkforekomster i fylket. Målesettingen var å finne bergarter som kunne gi kvalitativt bedre produkter enn det som produseres ved de etablerte pukkverk i fylket. I alt 37 lokaliteter er prøvetatt og analysert med tanke på brukbarhet til veibyggingsformål (tynnslip, sprøhet og flisighet, abrasjon og borbarhetsvurdering).
Det var ønsket grunnvann til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket ny vannkilde til Onsøy prestegård. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er basalt.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er migneatitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til tollstasjon.
Plotteversjon 2004
Plotteversjon 2006
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Sider