Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

384 resultater
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en eller to eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
This paper deals with some preliminary results concerning the chemical com- position of stream sediments in central southern Norway and the correlation to the prevalence of multiple sclerosis within the same area.
Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi pr. 1. juli 1988.
Våler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidlig- ere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vur- dering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner.
Kvikksølv er bestemt i 540 faststoffprøver med atomabsorpsjon-spektrometri. Kalddampteknikk. 181 vannprøver er analysert med samme teknikk og gullfelle. Videre er det utført analyser på kationer i faststoffprøver og vannprøver. Anioner, pH., ledningsevne og alkalitet er bestemt i vannprøver. Diagrammer for reproduserbarhet ved Hg-bestemmelsene foreligger.
Grunnvannsundersøkelse for enebolig. Bergart granitt, massiv, varierende kornstørrelse. Vertikale sprekker var ikke kontinuerlige, større mulighet for litt vann fra benkningen. Flere tørre boringer i distriktet. Anbefalte inntil 60 m dyp boring.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Bergarten er grovkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Etter henvendelse fra A/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro/diabas. Disse kan anvendes til de fleste byggetekniske formål. Gneisene bør imidlertid ikke anvendes i slitelag på veier mot ÅDT > 2000. Diabasen har lokalt et noe høyt innhold av kismineraler, men bergartens mekaniske egenskaper er meget gode.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Det var ønsket vann til 25 planlagte hus. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, men med stor fare for å få salt- holdig vann.
Spydeberg kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løs- masser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner.
Det var tømt septictankslam i et nedlagt grustak. spørsmålet var om dette ville forurense grunnvannet/brønner i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen.
Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Leirstedet har to brønner som er gravet i sand, ønsket mer vann. Sted for graving av ny brønn ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en enbolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til planlagt bebyggelse. Borested ble tatt ut i granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet granitt.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til vanning av grønnsaker. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Hg-innholdet i grunnen under kloralkalifabrikken blir presentert.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Uttak av borplass i amfibolittiske gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk, spesielt husholdningsvann.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Det var ønsket å få vurdert mulighetene for bedre vannforsyning til de hus og hytter som finnes på øya. Brønnboring i fjell blir frarådet. Det ble anbefalt å grave noen brønner.
Naturlig kvikksølvinnhold i løsamasser fra Østfold blir presentert.
Et avfallsdeponi ved Borregaard Ind. Ltds svovelsyrefabrikk er undersøkt.
Det ble vurdert muligheter for grunnvannsforsyning til i alt 11 forskjellige forbrukere, vesentlig gårdsbruk. Boreplasser ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en enebolig. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Kvikksølvinnholdet i overflatevann og drikkevann blir presentert
Det var ønsket en vurdering av mulighetene for større grunnvannsuttak fra fjellbrønner. Noen steder for boringer i fjell ble tatt ut.
Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert.
Det var ønsket vann til en planlagt glattkjøringsbane. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis og amfibolitt.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register ,er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Hg-innholdet i sedimentkjerner fra Glomma blir presentert.

Sider